یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
علوم آزمایشگاهی
خوزستان

بهترین دکتر علوم آزمایشگاهی خوزستان

دکتر ابراهیم حیدری
دکتر مریم طارمی
  • دکتر مریم طارمی

  • تخصص:

    دکترای علوم آزمایشگاهی

  • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان کیکاووس، بیمارستان رجایی
مشاوره انلاین با بهترین متخصص علوم آزمایشگاهی