یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دکترای علوم آزمایشگاهی
خراسان رضوی

بهترین دکتر دکترای علوم آزمایشگاهی خراسان رضوی

دکتر مهدی نیک فرجام
  • دکتر مهدی نیک فرجام

  • تخصص:

    دکترای علوم آزمایشگاهی

  • استان خراسان رضوی، شهر تایباد، میدان وحدت، آزمایشگاه دکتر نیک فرجام