یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
پزشکی اجتماعی
آذربایجان شرقی

بهترین متخصص پزشکی اجتماعی آذربایجان شرقی

دکتر حسن رحمتی
  • دکتر حسن رحمتی

  • تخصص:

    متخصص پزشکی کار

  • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، درمانگاه صنعتی 2 پتروشیمی
دکتر محسن پورحسن
  • دکتر محسن پورحسن

  • تخصص:

    متخصص پزشکی کار

  • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، درمانگاه صنعتی پتروشیمی