یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص شبکیه
خوزستان

بهترین فوق تخصص شبکیه خوزستان

دکتر حبیب دژآگاه
  • دکتر حبیب دژآگاه

  • تخصص:

    متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص شبکیه

  • استان خوزستان، شهر اهواز، سلمان فارسی خ مولوی روبروی م سجاد