یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص مغز و اعصاب
خراسان رضوی

بهترین متخصص مغز و اعصاب خراسان رضوی

دکتر عبدالحسین‌ طاهری
دکتر عبدالصالح‌ صالحی
دکتر عبدالصالح‌ صالحی
دکتر عبداله‌ فرساد
دکتر عزیزالله تقوی
  • دکتر عزیزالله تقوی

  • تخصص:

    متخصص مغز و اعصاب

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، ابن سینا، ساختمان اطبا
دکتر عزیزاله‌ تقوی
دکتر عزیزاله‌ حاتمی
دکتر علی اصغر ابراهیمی
دکتر علی اکبر نفوذچی
  • دکتر علی اکبر نفوذچی

  • تخصص:

    متخصص مغز و اعصاب

  • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان دانشگاه، ابتدای خیابان کفائی
دکتر علی میرزایی