دکتر شهرام سپهرمند دکتر شهرام سپهرمند
  • دکتر شهرام سپهرمند

سلام. دکتر شهرام سپهرمند هستم، دندانپزشک عمومی 21:01

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 21:01

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 21:01