لیست پزشکان دکتر اعظم صالحی دکترای مشاور خانواده و ازدواج
  • دکتر اعظم صالحی

سلام. دکتر اعظم صالحی هستم، دکترای مشاور خانواده و ازدواج 13:35

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 13:35

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 13:35