مرکز فوق تخصصی آنالیز تصاویر مغزی

مرکز فوق تخصصی آنالیز تصاویر مغزی

تخصصی

تصویربرداری سکته مغزی (Stroke Mapping)
نمی توانید صدا را گوش کنید؟ می توانید آن را بخوانید

تصویربرداری سکته مغزی (Stroke Mapping)

مجموعه ای از تصویربرداری های ساختاری و فیزیولوژیک است که با دستگاه MRI (1.5T یا 3T) انجام می پنیرد.ابتدا تصاویر خام و اولیه با پروتکل های استاندارد، دیفیوژن،پرفیوژن، و آنژیوگرافی MRA با استفاده از دستگاههایی که پروتکل تصویرگیری مورد نظررا دارند گرفته می شود و پردازش و محاسبا لازم توسط دستگاه صور می پنیرد

تصویربرداری سکته مغزی (Stroke Mapping) :

 

مجموعه ای از تصویربرداری های ساختاری و فیزیولوژیک است که با دستگاه MRI (1.5T یا 3T) انجام می پنیرد.ابتدا تصاویر خام و اولیه با پروتکل های استاندارد، دیفیوژن،پرفیوژن، و آنژیوگرافی MRA با استفاده از دستگاههایی که پروتکل تصویرگیری مورد نظررا دارند گرفته می شود و پردازش و محاسبا لازم توسط دستگاه صور می پنیرد. در صورتیکه نیاز به آنالیز و محاسبا کمی خارج از دستگاهی باشد تصاویر و سیگنال به کامپیوترهای شخصی قوی مجهز به نرم افزارهای آنالیز و کمی سازی اطلاعا منتقل می شود.اطلاعات  باید مورد تصحیح کیفی، اندازه گیری و معتبرسازی آماری قرار گیرند. نقشه های پرفیوژن مختلف روی تصاویر آناتومیک استاندارد ثبت و بصوررنگی پرینت گرفته می شود.تصاویر و نقشه های مختلف ( از محل های ضایعه، اطراف آن، و بافتسالم معادل) با هدف تشخیص های افتراقی که در تصویربرداری مرسوم ام آر آی قابل انجام نیست بدست می آید. در مجموع تصویربرداری مغزی چند پروتکلی با نام Stroke Mapping شامل پروتکل های با و بدون مغز، تصویربرداری FLAIR ،  DWI/ADC ، MRA و Perfusion DSC  میباشد.

 

اندیکاسیون های دقیق جهت تجویز خدمت: (ذکر جزئیا مربوط به ضوابط پاراکلنیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز تعداد مواردی که ارائه این خدمت در یک بیمار، اندیکاسون دارد.)

1.تشخیص افتراقی ضایعات عروقی و استروک از دیگر بیماریهای مغز و اعصاب

2.ارزیابی درمان برای:جراحی مغز، نورواینترونشن، توانبخشی عصبی

3.تعیین نوع و گسترش ضایعات عروقی مغز

4.طراحی قبل از اعمال تهاجمی درمانی در مغز

 

استاندارد تجویز:

1.تعیین نوع و محل نواحی تصویربرداری مغزی مورد نیاز، ویا نوع تصویربرداری ساختاری در نسخه

2.تعیین علت درخواست تصویربرداری تخصصی در نسخه

3.تعیین سابقه بیماری و تداخل های درمانی اصلی صور گرفته در نسخه یا فرمهایی که در اختیار پزشک قرار می گیرد.

 

طراحی گام به گام فلوچارت ارائه خدمت:

ارجاع بیماران به گروه نیاگ ----< مشاوره تخصصی جهت گرفتن تاریخجه بیماری و تکمیل اطلاعات دموگرافیک و تعیین نواحی و نماهای مورد نیاز تصویربرداری توسط پزشک ---< تصویربرداری -----< آنالیز تخصصی تصاویر ----< تهیه گزارش تکنیکی و کلینیکی توسط پزشک ----< ارسال تصاویر آنالیز شده و گزارش به پزشک ارجاع دهنده

دامنه نتایج مورد انتظار، در صورت رعایت اندیکاسیون های مذکور: (ذکر دقیق جزئیات مربوط به علائم پاراکلنیکی و بالینی بیماران و مبتنی بر شواهد)

1.تعیین خصوصیات و وسعت صدمات عروقی مغز

2.مونیتور کردن درمان یا ارزیابی میزان درمان صورت گرفته

3.تشخیص های افتراقی یا تشخیص هایی که با روشهای تصویربرداری مرسوم قابل انجام نیست.

 

حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت:

1.دریافت پروتکل کامل تصویربرداری، آنالیز تصاویر و گزارش کامل بطریقی که نیازی به تکرار تصویربرداری در هیچ مرکز دیگری نباشد.

2.کسب آموزش کامل بطریقی که توان اجرای آزمون های عملکردی مورد نیازرا در حین تصویربرداری داشته باشد.

3.دریافت توضیحات کامل برای ضرورت تصویربرداری، چگونگی اجرای آن، زمان تحویل نتایج، و اهمیت و ارزش انجام تصوویربرداری

4.رعایت محورهای پنجگانه منشور حقوق بیمار

برای انجام آزمون های تخصصی چه نکاتی باید در نظر گرفته شود:

  1. این روش های تصویربرداری جدید بسیار تخصصی می شاند و نتیجه آن بستگی به کیفیت دستگاه و توانمندی تیم تخصصی بین رشته ای از تخصص های مختلف دارد. لذا بیماران محترم حتما به مراکزی رجوع کنند که تیم تخصصی مربوط را دارند و ضمانت کافی جهت نتیجه گیری نهایی از تصاویر و عدم تکرار هزینه به آنها راارئه می دهند.
  2. قبل از انجام آزمون، نکات تاثیر گذار از قبیل استفاده از نوشیدنی های کافئین دار، داروهای غیرضروری و آمادگی بدنی و روحی بیمار مدنظر قرار گرفته شود.
  3. بیمار کلیه تصاویر سی تی ، ام آر آی ، نتیجه پاتولوژی و دیگر آزمایشات خود را که آزمون های قبلی است به همراه داشته باشد. همچنین یک روز قبل از تصویربرداری جهت ارزیابی سابقه بیماری و تست های عصب ی شناختی، به بخش مراجعه نماید.
  4. همکاری کامل بیمار در طول تصویربرداری که در طول 10 الی 30 دقیقع صورت می گیرد، بسیار مفید است.

 

 

#سکته مغزی

#stroke

#MRI