بعدازحمام آب میخورید؟!!

امروزه یکی از کارهای متداول دربین مردم این است که بلا فاصله بعداز خروج از حمام آب ویا نوشیدنی های سرد وتگری میخورند.
باید بدانید که این کار ازنظر مکتب پزشکی سنتی ایرانی غلط ومضر است.

طبق دیدگاه طب سنتی ایرانی نوشیدن آب سرد درحمام وبلافاصله بعداز آن موجب سردی مزاج شده وآب به سرعت به اعضای اصلی بدن مخصوصا قلب رسیده وباعث سردی مزاج آنها میگردد.
حتی افراد گرم وخشک که تحمل تشنگی راندارند توصیه شده بعد از حمام ابتدا آب رادردهان مضمضه کنند تا سردی آن گرفته شودوبه حداقل آب برای رفع تشنگی اکتفا کنند.
رعایت این مسئله وقتی که حمام طولانی تر ودمای آن بالاتر باشد(مثل سونا)اهمیت بیشتری دارد.

دکتر جعفر غفارزاده ، پزشک طب سنتی ایرانی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر جعفر غفارزاده