رانیتیدین

Ranitidine HCL

زخم های خوش خیم معده یا دوازدهه همراه با ترکیبات NSAID ریفلاکس معده به مری سندروم زولینجر – الیسون پیش گیری از آسپیراسیون اسید قبل از عمل جراحی دیس پپسی مزمن و گاستریت ازوفاژیت اروزیو

اشکال دارویی رانیتیدین

Syrup : 75 mg/ml Cap : 150 mg F.C Tab : 150 mg , 300 mg Inj : 50 mg/2 ml , 25 mg/ml , 2 ml

مصرف در دوران حاملگی رانیتیدین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی رانیتیدین

از جفت رد می شود و باید فواید دارو در برابر مضرات آن سنجیده شود. از آن جا که در شیر نیز توزیع می شود، مصرف آن به وسیله مادر شیرده باید با احتیاط همراه باشد.

مکانیزم اثر رانیتیدین

فرم خوراکی آن به راحتی از لوله گوارش جذب می شود؛ 2الی 3 ساعت پس از تجویز به حداکثر غلظت خود می رسد. غذا روی جذب آن اثری ندارد. فراهمی زیستی آن به دنبال مصرف خوراکی 50 درصد و 100-90 درصد و به دنبال تزریق عضلانی است. قسمت کمی از آن به پروتئین های پلاسمایی متصل می شود و نیمه عمر برداشت آن 3-2 ساعت است. به طور عمده از راه کلیه در ادرار ترشح می شود. مقدار کمی نیز دفع مدفوعی دارد. دفع آن تابع کلیرانس کراتینین است. در شیر ترشح می شود و از جفت رد می شود و با وجود عدم عبور از سد خونی مغزی، عوارضی روی CNSدارد. در مجموع نسبت به سایمتیدین، با قدرت بیشتری ترشح اسید را مهار می کند. رانیتیدین دارویی است که با مهار گیرنده‌های H2 (هیستامین نوع دو) سلولهای جانبی ترشح اسید معده را کم می‌کند

تداخلات مهم رانیتیدین

مهار P450 را با شدت کمتری انجام می دهد و به نظر نمی رسد تاثیر چندانی روی متابولیسم سایر داروها داشته باشد. فراهمی زیستی آن ممکن است با مصرف آنتی اسید به طور هم زمان کم شود. همراه با سوکرافیت جذب آن ممکن است کاهش یابد. مصرف سیزاپراید همراه با این دارو باعث می شود غلظت پلاسمایی حداکثر آن زودتر حاصل شود

شرایط نگهداری رانیتیدین

قرص های آن در درجه حرارت 5 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

اشکال دارویی رانیتیدین

شربت رانیتیدین 75 میلی گرم/5میلی لیتر 150 میلی لیتر

شربت رانی تیدین 75میلی گرم/5میلی لیتر 300میلی لیتر

آمپول رانیتیدین داروپخش 50 میلی گرم

قرص رانیتیدین-آریا 150 میلی گرم

آمپول رانیتیدین البرز دارو 50 میلی گرم

شربت رانیتیدین-الحاوی 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر

قرص رانیتیدین امین 300 میلی گرم

قرص رانیتیدین امین 150 میلی گرم

قرص رانیتیدین-اکسیر 150 میلی گرم

قرص ایرا-رانیتیدین 150 میلی گرم

قرص خط دار رانیتیدین پورسینا

قرص رانیتیدین تولید دارو

شربت رانیتیدین تولید دارو 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر

قرص رانیتیدین-جالینوس 150 میلی گرم

قرص رانیتیدین-حکیم 150 میلی گرم

قرص رانیتیدین-خوارزمی 150 میلی گرم

قرص رانیتیدین خوارزمی 300 میلی گرم

کپسول نرم ژلوتید 150 میلی گرم

قرص رانیتیدین راموفارمین 300 میلی گرم

قرص رانیتیدین راموفارمین 300 میلی گرم

قرص رانیتیدین رها 150 میلی گرم

قرص روز-رانیتیدین 150 میلی گرم

قرص رانیسید 300 میلی گرم

شربت رانیتیدین-سها 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر

آمپول رانیجکتین 50 میلی گرم

قرص رانیتیدین شهر دارو 300 میلی گرم

آمپول رانیتیدین آی پی دی آی سی 50 میلی گرم

آمپول رانیتیدین کیمیدارو 50 میلی گرم

قرص رانیتیدین کیمیدارو 300 میلی گرم

قرص رانیتیدین کیمیدارو 150 میلی گرم

RANITIDINE Solution 75 mg/5 ml,150 ml

RANITIDINE Solution 75 mg/5 ml,300 ml

RANITIDINE DAROUPAKHSH 50MG/2ML AMP

RANITIDINE-ARYA 150MG TAB

RANITIDINE ALBORZDAROU 50MG/2ML AMP

RANITIDINE-ALHAVI 75MG/5ML 240ML SYRUP

RANITIDINE AMIN 300MG TAB

RANITIDINE AMIN 150MG TAB

RANITIDINE-EXIR 150MG TAB

IRA-RANITIDINE 150MG TAB

RANITIDINE PURSINA FC TAB

RANITIDINE TOLIDAROU 300MG TAB

RANITIDINE TOLIDAROU 75MG/5ML SYRUP

RANITIDINE-JALINOUS 150MG TAB

RANITIDINE-HAKIM 150MG TAB

RANITIDINE-KHARAZMI 150MG TAB

RANITIDINE KHARAZMI 300MG TAB

GELOTID 150MG SOFT CAP

RANITIDINE RAMOPHARMIN 150MG TAB

RANITIDINE RAMOPHARMIN 300MG TAB

RANITIDINE RAHA 150MG TAB

RUZ-RANITIDINE 150MG TAB

RANICID 300MG TAB

RANITIDINE-SOHA 75MG/5ML 240ML SYRUP

RANIJECTIN 50MG/2ML AMP

RANITIDINE SHAHREDAROU 300MG TAB

RANITIDINE IPDIC 50MG/2ML AMP

RANITIDINE CHIMIDAROU 50MG/2ML AMP

RANITIDINE CHEMIDAROU 300MG TAB

RANITIDINE CHEMIDAROU 150MG FC TAB