رانیتیدین

Ranitidine HCL

زخم های خوش خیم معده یا دوازدهه همراه با ترکیبات NSAID ریفلاکس معده به مری سندروم زولینجر – الیسون پیش گیری از آسپیراسیون اسید قبل از عمل جراحی دیس پپسی مزمن و گاستریت ازوفاژیت اروزیو

اشکال دارویی رانیتیدین

Syrup : 75 mg/ml Cap : 150 mg F.C Tab : 150 mg , 300 mg Inj : 50 mg/2 ml , 25 mg/ml , 2 ml

مصرف در دوران حاملگی رانیتیدین

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی رانیتیدین

از جفت رد می شود و باید فواید دارو در برابر مضرات آن سنجیده شود. از آن جا که در شیر نیز توزیع می شود، مصرف آن به وسیله مادر شیرده باید با احتیاط همراه باشد.

مکانیزم اثر رانیتیدین

فرم خوراکی آن به راحتی از لوله گوارش جذب می شود؛ 2الی 3 ساعت پس از تجویز به حداکثر غلظت خود می رسد. غذا روی جذب آن اثری ندارد. فراهمی زیستی آن به دنبال مصرف خوراکی 50 درصد و 100-90 درصد و به دنبال تزریق عضلانی است. قسمت کمی از آن به پروتئین های پلاسمایی متصل می شود و نیمه عمر برداشت آن 3-2 ساعت است. به طور عمده از راه کلیه در ادرار ترشح می شود. مقدار کمی نیز دفع مدفوعی دارد. دفع آن تابع کلیرانس کراتینین است. در شیر ترشح می شود و از جفت رد می شود و با وجود عدم عبور از سد خونی مغزی، عوارضی روی CNSدارد. در مجموع نسبت به سایمتیدین، با قدرت بیشتری ترشح اسید را مهار می کند. رانیتیدین دارویی است که با مهار گیرنده‌های H2 (هیستامین نوع دو) سلولهای جانبی ترشح اسید معده را کم می‌کند

تداخلات مهم رانیتیدین

مهار P450 را با شدت کمتری انجام می دهد و به نظر نمی رسد تاثیر چندانی روی متابولیسم سایر داروها داشته باشد. فراهمی زیستی آن ممکن است با مصرف آنتی اسید به طور هم زمان کم شود. همراه با سوکرافیت جذب آن ممکن است کاهش یابد. مصرف سیزاپراید همراه با این دارو باعث می شود غلظت پلاسمایی حداکثر آن زودتر حاصل شود

شرایط نگهداری رانیتیدین

قرص های آن در درجه حرارت 5 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها