اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
دیکلوفناک

دیکلوفناک

(Ophthalmic) Diclofenac

کاهش التهاب ناشی از جراحی کاتاراکت کاهش التهاب و فتوفوبی به دنبال جراحی عیب انکساری قرنیه

شرکت های تامین کننده دیکلوفناک

 • دارو پخش - کارخانه
 • ابوریحان
 • البرز دارو
 • اسوه
 • ایران ناژو
 • باختر بیوشیمی
 • بهسا
 • بهوزان
 • تهران دارو
 • تولید دارو
 • جالینوس
 • حکیم
 • رازک
 • راموفارمین
 • رها
 • روز دارو
 • زهراوی
 • سبحان دارو
 • سینا دارو
 • شهر دارو
 • فارابی
 • مداوا
 • کاسپین تامین
 • کیش مدیفارم
 • کیمیدارو
 • اکسیر

اشکال دارویی دیکلوفناک

Eye Drops : 0.1%

مصرف در دوران حاملگی دیکلوفناک

NR - داروهای مربوط به این گروه هنوز در هیچ کدام از دسته های موجود دسته بدی نشده است

تداخلات مهم دیکلوفناک

استفاده قطره دیکلوفناک به همراه لنز تماسی نرم التهاب، قرمزی و سوزش چشمی ایجاد می کند.

موارد منع مصرف دیکلوفناک

احتمال بروز حساسیت مشترک با آسپرین با سایر داروهای NSAID وجود دارد

نکات پزشکی دیکلوفناک

حساسیت به دارو

عوارض جانبی دیکلوفناک

آلرژی چشمی، تهوع، استفراغ، عفونت ویروسی، احساس موقت سوزش

اشکال دارویی دیکلوفناک

 • ژل دیکلن 60 گرم
 • آمپول دیکلن 75میلی گرم/3میلی لیتر
 • شیاف دیکلوفناک دی پی 50 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک دی پی 100 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک ابوریحان 100 میلی گرم
 • آمپول دیکلوژین 75میلی گرم/3میلی لیتر
 • شیاف دیکلوفناک ابوریحان 50میلی گرم
 • آمپول آلفن 25میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر
 • قرص آهسته رهش آلفن ایکس ال 100 میلی گرم
 • آمپول دیکلورن 75میلی گرم/3میلی لیتر
 • قرص دیکلوفناک-اکسیر 25 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک-ناژو 100 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک-ناژو 50 میلی گرم
 • ژل دیکلوفناک-ناژو 1% 60 گرم
 • قطره چشمی بایوفناک 0.1%
 • ژل دیکلوفناک-بهسا 1%
 • ژل دیکلوفناک-6 1% 60 گرم
 • شیاف دیکلوفناک-6 50 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک-6 100 میلی گرم
 • کپسول دیکلوتارد 100 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک تی.دی 100 میلی گرم
 • قرص دیکلوفناک-جالینوس 25 میلی گرم
 • قرص دیکلوفناک-جالینوس 50 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک-حکیم 50 میلی گرم
 • قرص آهسته رهش دیکلوکیم 100 میلی گرم
 • ژل دیکلوکیم 1% 60 گرم
 • قرص روکش دار دیکلوفناک-حکیم 25 میلی گرم
 • قرص روکشدار دیکلوفاک-حکیم 50 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک-حکیم 100 میلی گرم
 • ژل رازودیکلوفناک 1% 60 گرم
 • قرص دیکلورامین 25 میلی گرم
 • قرص دیکلوفناک رها 50 میلی گرم
 • قرص دیکلوفناک روزدارو 25 میلی گرم
 • قرص دیکلوفناک زهراوی 25 میلی گرم
 • قرص دیکلوفناک سبحان 50 میلی گرم
 • ژل دیکلوفناک-سبحان 1% 60 گرم
 • قرص دیکلوفناک-سبحان 25 میلی گرم
 • قطره چشمی دیکلوپتین 0.1%
 • کپسول آهسته رهش پین اف 100
 • قرص دیکلوفناک شهردارو 50 میلی گرم
 • کپسول پلت آهسته رهش دیکلوفناک سدیم فارابی 100 میلی گرم
 • کپسول آهسته رهش مدافناک 100 میلی گرم
 • شیاف لوفدیک 50 میلی گرم
 • آمپول لوفدیک 75میلی گرم/3میلی لیتر
 • ژل موضعی دیکلوفناک مدیفارم 1%
 • کپسول آهسته رهش کمیفناک 100 میلی گرم
 • آمپول کمیفناک 75میلی گرم/3میلی لیتر
 • قرص روکش دار کموفناک 50 میلی گرم
 • DICLEN 60G GEL
 • DICLEN 75MG/3ML AMP
 • DICLOFENAC DP 50MG SUPP
 • DICLOFENAC DP 100MG SUPP
 • DICLOFENAC ABURAIHAN 100MG SUPP
 • DICLOGIN 75MG/3ML AMP
 • DICLOFENAC ABURAIHAN 50MG SUPP
 • ALFEN 25MG/ML 3ML AMP
 • ALFEN XL SR 100MG TAB
 • DICLOREN 75MG/3ML AMP
 • DICLOFENAC-EXIR 25MG TAB
 • DICLOFENAC-NAJO 100MG SUPP
 • DICLOFENAC-NAJO 50MG SUPP
 • DICLOFENAC-NAJO 1% 60G GEL
 • BIOFENAC 0.1% OPH DROP
 • DICLOFENAC-BEHSA 1% GEL
 • DICLOFENAC-BEHVAZAN 1% 60G GEL
 • DICLOFENAC-BEHVAZAN 50MG SUPP
 • DICLOFENAC-BEHVAZAN 100MG SUPP
 • DICOTARD 100MG CAP
 • DICLOFENAC T.D 100MG SUPP
 • DICLOFENAC-JALINOUS 25MG TAB
 • DICLOFENAC-JALINOUS 50MG TAB
 • DICLOFENAC-HAKIM 50MG SUPP
 • DICLOKIM 100MG SR TAB
 • DICLOKIM 1% 60G GEL
 • DICLOFENAC-HAKIM 25MG EC TAB
 • DICLOFENAC-HAKIM 50MG EC TAB
 • DICLOFENAC-HAKIM 100MG SUPP
 • RAZODICLOFENAC 60G 1% GEL
 • DICLORAMIN 25MG TAB
 • DICLOFENAC RAHA 50MG TAB
 • DICLOFENAC RUZDAROU 25MG TAB
 • DICLOFENAC ZAHRAVI 25MG TAB
 • DICLOFENAC SOBHAN 50MG TAB
 • DICLOFENAC-SOBHAN 1% 60G GEL
 • DICLOFENAC-SOBHAN 25MG TAB
 • DICLOPTIN 0.1% OPH DROP
 • PAIN OFF®100 SR CAP
 • DICLOFENAC SHAHRDAROU 50MG TAB
 • Diclofenac Sodium FARABI 100 mg ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS
 • MODAFENAC 100MG SR CAP
 • LOFEDIC 50MG SUPP
 • LOFEDIC 75MG/3ML AMP
 • DICLOFENAC MEDIPHARM 1% TOP GEL
 • CHEMIFENAC 100MG EXTENDED RELEASE CAP
 • CHEMIFENAC 75MG/3ML AMP
 • CHEMOFENAC 50MG EC TAB
 • ژل دیکلن 60 گرم
 • آمپول دیکلن 75میلی گرم/3میلی لیتر
 • شیاف دیکلوفناک دی پی 50 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک دی پی 100 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک ابوریحان 100 میلی گرم
 • آمپول دیکلوژین 75میلی گرم/3میلی لیتر
 • شیاف دیکلوفناک ابوریحان 50میلی گرم
 • آمپول آلفن 25میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر
 • قرص آهسته رهش آلفن ایکس ال 100 میلی گرم
 • آمپول دیکلورن 75میلی گرم/3میلی لیتر
 • قرص دیکلوفناک-اکسیر 25 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک-ناژو 100 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک-ناژو 50 میلی گرم
 • ژل دیکلوفناک-ناژو 1% 60 گرم
 • قطره چشمی بایوفناک 0.1%
 • ژل دیکلوفناک-بهسا 1%
 • ژل دیکلوفناک-6 1% 60 گرم
 • شیاف دیکلوفناک-6 50 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک-6 100 میلی گرم
 • کپسول دیکلوتارد 100 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک تی.دی 100 میلی گرم
 • قرص دیکلوفناک-جالینوس 25 میلی گرم
 • قرص دیکلوفناک-جالینوس 50 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک-حکیم 50 میلی گرم
 • قرص آهسته رهش دیکلوکیم 100 میلی گرم
 • ژل دیکلوکیم 1% 60 گرم
 • قرص روکش دار دیکلوفناک-حکیم 25 میلی گرم
 • قرص روکشدار دیکلوفاک-حکیم 50 میلی گرم
 • شیاف دیکلوفناک-حکیم 100 میلی گرم
 • ژل رازودیکلوفناک 1% 60 گرم
 • قرص دیکلورامین 25 میلی گرم
 • قرص دیکلوفناک رها 50 میلی گرم
 • قرص دیکلوفناک روزدارو 25 میلی گرم
 • قرص دیکلوفناک زهراوی 25 میلی گرم
 • قرص دیکلوفناک سبحان 50 میلی گرم
 • ژل دیکلوفناک-سبحان 1% 60 گرم
 • قرص دیکلوفناک-سبحان 25 میلی گرم
 • قطره چشمی دیکلوپتین 0.1%
 • کپسول آهسته رهش پین اف 100
 • قرص دیکلوفناک شهردارو 50 میلی گرم
 • کپسول پلت آهسته رهش دیکلوفناک سدیم فارابی 100 میلی گرم
 • کپسول آهسته رهش مدافناک 100 میلی گرم
 • شیاف لوفدیک 50 میلی گرم
 • آمپول لوفدیک 75میلی گرم/3میلی لیتر
 • ژل موضعی دیکلوفناک مدیفارم 1%
 • کپسول آهسته رهش کمیفناک 100 میلی گرم
 • آمپول کمیفناک 75میلی گرم/3میلی لیتر
 • قرص روکش دار کموفناک 50 میلی گرم
 • DICLEN 60G GEL
 • DICLEN 75MG/3ML AMP
 • DICLOFENAC DP 50MG SUPP
 • DICLOFENAC DP 100MG SUPP
 • DICLOFENAC ABURAIHAN 100MG SUPP
 • DICLOGIN 75MG/3ML AMP
 • DICLOFENAC ABURAIHAN 50MG SUPP
 • ALFEN 25MG/ML 3ML AMP
 • ALFEN XL SR 100MG TAB
 • DICLOREN 75MG/3ML AMP
 • DICLOFENAC-EXIR 25MG TAB
 • DICLOFENAC-NAJO 100MG SUPP
 • DICLOFENAC-NAJO 50MG SUPP
 • DICLOFENAC-NAJO 1% 60G GEL
 • BIOFENAC 0.1% OPH DROP
 • DICLOFENAC-BEHSA 1% GEL
 • DICLOFENAC-BEHVAZAN 1% 60G GEL
 • DICLOFENAC-BEHVAZAN 50MG SUPP
 • DICLOFENAC-BEHVAZAN 100MG SUPP
 • DICOTARD 100MG CAP
 • DICLOFENAC T.D 100MG SUPP
 • DICLOFENAC-JALINOUS 25MG TAB
 • DICLOFENAC-JALINOUS 50MG TAB
 • DICLOFENAC-HAKIM 50MG SUPP
 • DICLOKIM 100MG SR TAB
 • DICLOKIM 1% 60G GEL
 • DICLOFENAC-HAKIM 25MG EC TAB
 • DICLOFENAC-HAKIM 50MG EC TAB
 • DICLOFENAC-HAKIM 100MG SUPP
 • RAZODICLOFENAC 60G 1% GEL
 • DICLORAMIN 25MG TAB
 • DICLOFENAC RAHA 50MG TAB
 • DICLOFENAC RUZDAROU 25MG TAB
 • DICLOFENAC ZAHRAVI 25MG TAB
 • DICLOFENAC SOBHAN 50MG TAB
 • DICLOFENAC-SOBHAN 1% 60G GEL
 • DICLOFENAC-SOBHAN 25MG TAB
 • DICLOPTIN 0.1% OPH DROP
 • PAIN OFF®100 SR CAP
 • DICLOFENAC SHAHRDAROU 50MG TAB
 • Diclofenac Sodium FARABI 100 mg ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS
 • MODAFENAC 100MG SR CAP
 • LOFEDIC 50MG SUPP
 • LOFEDIC 75MG/3ML AMP
 • DICLOFENAC MEDIPHARM 1% TOP GEL
 • CHEMIFENAC 100MG EXTENDED RELEASE CAP
 • CHEMIFENAC 75MG/3ML AMP
 • CHEMOFENAC 50MG EC TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد دیکلوفناک به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی