مرکز فوق تخصصی آنالیز تصاویر مغزی

مرکز فوق تخصصی آنالیز تصاویر مغزی

تخصصی

نقشه برداری صرع (Seizure Mapping)
نمی توانید صدا را گوش کنید؟ می توانید آن را بخوانید

نقشه برداری صرع (Seizure Mapping)

مجموعه ای از تصویربرداری های ساختاری ،فیزیولوژیکو متابولیکی است که با دستگاه MRI (1.5 T یا 3T) انجام می پنیرد.ابتدا تصاویر خام و اولیه با پروتکل های استاندارد، دیفیوژنو MRS با استفاده از دستگاههایی که پروتکل تصویرگیری مورد نظررا دارند گرفته می شود و پردازش و محاسبا لازم توسط دستگاه صور می پنیرد.

نقشه برداری صرع (Seizure Mapping) :

تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی:

مجموعه ای از تصویربرداری های ساختاری ،فیزیولوژیکو متابولیکی است که با دستگاه MRI (1.5 T  یا  3T) انجام می پنیرد.ابتدا تصاویر خام و اولیه با پروتکل های استاندارد، دیفیوژنو MRS با استفاده از دستگاههایی که پروتکل تصویرگیری مورد نظررا دارند گرفته می شود و پردازش و محاسبا لازم توسط دستگاه صور می پنیرد. در صورتیکه نیاز به آنالیز و محاسبا کمی خارج از دستگاهی باشد تصاویر و سیگنال به کامپیوترهای شخصی قوی مجهز به نرم افزارهای آنالیز و کمی سازی اطلاعا منتقل می شود.اطلاعات باید مورد تصحیح کیفی، اندازه گیری و معتبرسازی آماری قرار گیرند. نقشه های پرفیوژن مختلف روی تصاویر آناتومیک استاندارد ثبت و بصورت سیاه سفید یا رنگی پرینت گرفته می شود.تصاویر و نقشه های مختلف کل مغز از سه جهت کرونال، آگزیال، و ساجیتال بدست می آید. در مجموع تصویربرداری مغزی چند پروتکلی با نام Siezure Mapping شامل پروتکل های استاندارد مغز، تصویربرداری ساختاری با رزولوشن بالا در سه جهت، T1& T2FLAIR حداقل در دو جهت، SWI، مغز با تزریق ( درصورت وجود ضایعه) ، DTI و یا VBM در صورت احتمال تغییرات میکروساختاری و FCD، حجم سنجی در صورت احتمال آتروفی، CSI و MRS ( درصصورت وجود بیماری های زمینه ای متابولیکی و اختلال رشد)

 

 

اندیکاسیون های دقیق جهت تجویز خدمت : (ذکر جزئیات مربوط به ضوابط پاراکلنیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز تعداد مواردی که ارائه این خدمت در یک بیمار، اندیکاسون دارد.)

1.تشخیص عوامل پاتولوژیک و یا تغییرا ساختاری و فیزیولوژیک ایجاد کننده صرع

2. تعیین  نوع و گسترش ضایعا مغزی ایجاد کننده صرع

3.طراحی قبل از اعمال تهاجمی در درمان صرع

 

استاندارد تجویز:

 

  • تعیین نوع و محل نواحی تصویربرداری مغزی مورد نیاز، ویا نوع تصویربرداری ساختاری در نسخه
  • تعیین علت درخواست تصویربرداری تخصصی در نسخه
  • تعیین سابقه بیماری و تداخل های درمانی اصلی صور گرفته در نسخه یا فرمهایی که در اختیار پزشک قرار می گیرد

 

طراحی گام به گام فلوچارت ارائه خدمت:

ارجاع بیماران به گروه نیاگ ----< مشاوره تخصصی جهت گرفتن تاریخجه بیماری و تکمیل اطلاعات دموگرافیک و تعیین نواحی و نماهای مورد نیاز تصویربرداری توسط پزشک ---< تصویربرداری -----< آنالیز تخصصی تصاویر ----< تهیه گزارش تکنیکی و کلینیکی توسط پزشک ----< ارسال تصاویر آنالیز شده و گزارش به پزشک ارجاع دهنده

دامنه نتایج مورد انتظار، در صورت رعایت اندیکاسیون های مذکور:

1.تعیین خصوصیات و وسعت صدمات مغز

2.مونیتور کردن درمان یا ارزیابی میزان درمان صورت گرفته

3.تشخیص های افتراقی یا تشخیص هایی که با روشهای تصویربرداری مرسوم قابل انجام نیست.

 

 

حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت:

1.دریافت پروتکل کامل تصویربرداری، آنالیز تصاویر و گزارش کامل بطریقی که نیازی به تکرار تصویربرداری در هیچ مرکز دیگری نباشد.

2.کسب آموزش کامل بطریقی که توان اجرای آزمون های عملکردی مورد نیازرا در حین تصویربرداری داشته باشد.

3.دریافت توضیحات کامل برای ضرورت تصویربرداری، چگونگی اجرای آن، زمان تحویل نتایج، و اهمیت و ارزش انجام تصوویربرداری

4.رعایت محورهای پنجگانه منشور حقوق بیمار

 

برای انجام آزمون های تخصصی چه نکاتی باید در نظر گرفته شود:

  1. این روش های تصویربرداری جدید بسیار تخصصی می شاند و نتیجه آن بستگی به کیفیت دستگاه و توانمندی تیم تخصصی بین رشته ای از تخصص های مختلف دارد. لذا بیماران محترم حتما به مراکزی رجوع کنند که تیم تخصصی مربوط را دارند و ضمانت کافی جهت نتیجه گیری نهایی از تصاویر و عدم تکرار هزینه به آنها راارئه می دهند.
  2. قبل از انجام آزمون، نکات تاثیر گذار از قبیل استفاده از نوشیدنی های کافئین دار، داروهای غیرضروری و آمادگی بدنی و روحی بیمار مدنظر قرار گرفته شود.
  3. بیمار کلیه تصاویر سی تی ، ام آر آی ، نتیجه پاتولوژی و دیگر آزمایشات خود را که آزمون های قبلی است به همراه داشته باشد. همچنین یک روز قبل از تصویربرداری جهت ارزیابی سابقه بیماری و تست های عصب ی شناختی، به بخش مراجعه نماید.
  4. همکاری کامل بیمار در طول تصویربرداری که در طول 10 الی 30 دقیقع صورت می گیرد، بسیار مفید است.

#صرع

#تصویربرداری صرع

#seizure mapping

#نقشه برداری صرع