مرکز فوق تخصصی آنالیز تصاویر مغزی

مرکز فوق تخصصی آنالیز تصاویر مغزی

تخصصی

ام آر اسپکتروسکوپی (MRS)
نمی توانید صدا را گوش کنید؟ می توانید آن را بخوانید

ام آر اسپکتروسکوپی (MRS)

مجموعه ای از تصویربرداری های ساختاری و متابولیکی است که با دستگاه MRI (1.5T یا 3T) که قادر به طیف نگاری تک واکسلی (SVS=Single Voxel Spectroscopy)و چند واکسلی دوبعدی (CSI=Chemical Shift Imaging)باشد انجام می پنیرد.ابتدا تصاویر خام و اولیه در دستگاههایی که پروتکل تصویرگیری مورد نظررا دارند گرفته می شود و پردازش و محاسبات لازم توسط دستگاه صورت می پنیرد.

ام آر اسپکتروسکوپی (MRS) :

 

مجموعه ای از تصویربرداری های ساختاری و متابولیکی است که با دستگاه MRI (1.5T یا 3T) که قادر به طیف نگاری تک واکسلی (SVS=Single Voxel Spectroscopy)و چند واکسلی دوبعدی (CSI=Chemical Shift Imaging)باشد انجام می پنیرد.ابتدا تصاویر خام و اولیه در دستگاههایی که پروتکل تصویرگیری مورد نظررا دارند گرفته می شود و پردازش و محاسبات لازم توسط دستگاه صورت می پنیرد. در صورتیکه نیاز به آنالیز و محاسبات کمی خارج از دستگاهی داشته باشد تصاویر و سیگنال به کامپیوترهای شخصی قوی مجهز به نرم افزارهای آنالیز و کمی سازی اطلاعا طیف (از قبیل به JMRIU)  منتقل می شوداطلاعات باید مورد تصحیح کیفی، اندازه گیری و معتبرسازی آماری قرار گیرند. نقشه های متابولیتی مختلف که در طیف نگاری مغناطیسی منطبق بر پروتون بدست می آید روی تصاویر آناتومیک استاندارد ثبت و بصورت رنگی پرینت گرفته می شود.تصاویر و نقشه های متابولیتی(از محل های ضایعه، اطراف آن، و بافت سالم معادل) با هدف تشخیص های افتراقی که در تصویربرداری مرسوم ام آر آی قابل انجام نیست استفاده می شود. تصویربرداری طیف نگاری مغناطیسی MRSشامل پروتکل های با و بدون مغز، و طیف نگاری تک واکسلی (SVS-TE=30 و SVS-TE=135) و چند واکسلی(CSI-TE=1135)، از نواحی داخل و خارج ضایعه و ناحیه کنترل نیمکره مقابل  میباشد.

 

اندیکاسیون های دقیق جهت تجویز خدمت: (ذکر جزئیا مربوط به ضوابط پاراکلنیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز تعداد مواردی که ارائه این خدمت در یک بیمار، اندیکاسون دارد.)

1.تشخیص بیماریهای مغز و اعصاب که در عملکرد انسان تاثیر گناشته اند.

2.ارزیابی درمان برای:بیماریهای مغزی-عصبی، جراحی مغز، رادیوتراپی مغز، شیمی درمانی

 3.تشخیص های  تخصصی ویا افتراقی که باروشهای تصویربرداری مرسوم قابل انجام نیست.

4.طراحی قبل از اعمال جراحی مغز Presurgical Planning

5.طراحی قبل از درمان های تهاجمی مغز از قبیل رادیوتراپی

6.تعیین نقشه های متابولیتی مغز در بیماریهای متابولیکی و یا نقص در سلامت یا رشد انسان.

استاندارد تجویز:

1.تعیین نوع و محل نواحی تصویربرداری مغزی مورد نیاز، ویا نوع تصویربرداری ساختاری در نسخه

2.تعیین علت درخواست تصویربرداری تخصصی در نسخه

3.تعیین سابقه بیماری و تداخل های درمانی اصلی صورت گرفته در نسخه یا فرمهایی که در اختیار پزشک قرار می گیرد.

فلوچارت ارائه خدمت:

ارجاع بیماران به گروه نیاگ ----< مشاوره تخصصی جهت گرفتن تاریخجه بیماری و تکمیل اطلاعات دموگرافیک و تعیین نواحی و نماهای مورد نیاز تصویربرداری توسط پزشک ---< تصویربرداری -----< آنالیز تخصصی تصاویر ----< تهیه گزارش تکنیکی و کلینیکی توسط پزشک ----< ارسال تصاویر آنالیز شده و گزارش به پزشک ارجاع دهنده

دامنه نتایج مورد انتظار، در صورت رعایت اندیکاسیون های مذکور: (ذکر دقیق جزئیات مربوط به علائم پاراکلنیکی و بالینی بیماران و مبتنی بر شواهد)

1.تعیین وسعت جراحی تومور ها حین عمل جراحی

2.مونیتور کردن درمان یا ارزیابی میزان درمان صورت گرفته

3.تعیین علت نارسایی ها وبیماریهای وابسته به مغز واعصاب که با روشهای مرسوم تصویربرداری قابل انجام نبوده است

4.تشخیص های افتراقی یا تشخیص هایی که با روشهای تصویربرداری مرسوم قابل انجام نیست.

حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت:

1.دریافت پروتکل کامل تصویربرداری، آنالیز تصاویر و گزارش کامل بطریقی که نیازی به تکرار تصویربرداری در هیچ مرکز دیگری نباشد.

2.کسب آموزش کامل بطریقی که توان اجرای آزمون های عملکردی مورد نیازرا در حین تصویربرداری داشته باشد.

3.دریافت توضیحات کامل برای ضرورت تصویربرداری، چگونگی اجرای آن، زمان تحویل نتایج، و اهمیت و ارزش انجام تصوویربرداری

4.رعایت محورهای پنجگانه منشور حقوق بیمار

 

برای انجام آزمون های تخصصی چه نکاتی باید در نظر گرفته شود:

  1. این روش های تصویربرداری جدید بسیار تخصصی می شاند و نتیجه آن بستگی به کیفیت دستگاه و توانمندی تیم تخصصی بین رشته ای از تخصص های مختلف دارد. لذا بیماران محترم حتما به مراکزی رجوع کنند که تیم تخصصی مربوط را دارند و ضمانت کافی جهت نتیجه گیری نهایی از تصاویر و عدم تکرار هزینه به آنها راارئه می دهند.
  2. قبل از انجام آزمون، نکات تاثیر گذار از قبیل استفاده از نوشیدنی های کافئین دار، داروهای غیرضروری و آمادگی بدنی و روحی بیمار مدنظر قرار گرفته شود.
  3. بیمار کلیه تصاویر سی تی ، ام آر آی ، نتیجه پاتولوژی و دیگر آزمایشات خود را که آزمون های قبلی است به همراه داشته باشد. همچنین یک روز قبل از تصویربرداری جهت ارزیابی سابقه بیماری و تست های عصب ی شناختی، به بخش مراجعه نماید.

همکاری کامل بیمار در طول تصویربرداری که در طول 10 الی 30 دقیقع صورت می گیرد، بسیار مفید است.

 

#ام آر اسپکتروسکوپی

#MRS

#تومور مغزی

#MRI