پرسشنامه تعیین مزاج

خواهشمند است با دقت یکی از سه گزینه مربوط به هر سوال را که به حالات خود نزدیک تر می دانید انتخاب و علامت بزنید. در همه سوالات وضعیت
کلی بدن وحالات خود را نسبت به همسالانِ همجنس خود مقایسه و در پاسخ به هر سوال فقط یک گزینه را انتخاب فرمایید.
تاریخ.................نام و نام خانوادگی.......................................... سن............. تلفن همراه.................................... نشانی ایمیل.........................................................
توضیح جهت کاربران محترم پرسشنامه:
گزینه های ستون 1 یک امتیاز، گزینه های ستون 2 دو امتیاز و گزینه های ستون 3 سه امتیاز به خود اختصاص می دهند.
جمع نمرات هشت سوال اول مربوط به گرمی و سردی: نمره برابر و کمتر از 11 سرد 11 11 معتدل برابر یا بالای 11 گرم، - - -
جمع نمرات دو سوال آخر مربوط به تری و خشکی: نمره برابر یا کمتر از 3 تر 1 معتدل برابر یا بالای 1 خشک - -
3 2 1
1
وقتی اطرافیان دست شما را لمس می کنند در مورد گرمی و سردی
آن چه می گویند؟
سرد
نه سرد
نه گرم
گرم
2
اندازه کف دست شما در چه حد می باشد؟
کوچک
نه کوچک
نه بزرگ
بزرگ
3
سرعت تأثیر پذیری شما ازسرما وگرما چگونه است؟
با سرما سریع
سردم می شود
ازهر دواثر پذیری
یکسان دارم
با گرما سریع
گرمم می شود
1
هنگام صحبت کردن چند جمله متوالی را چگونه اَدا می کنید ؟
با فاصله
نه بافاصله
نه متصل
متصل
1
سرعت خشم و عصبانیت شما چگونه است؟
دیر
عصبانی می شوم
نه دیر نه سریع
عصبانی می شوم
سریع
عصبانی می شوم
6
سرعت تأثیرپذیری شما ازغذاهای باطبع گرم مانندعسل،ادویه جات،
فلفل ویا غداهای با طبع سرد مانند دوغ، ماست و خیار چگونه است؟
باسردی جات سریع
سردی میکنم
ازهردواثر پذیری
یکسان دارم
با گرمی جات سریع
گرمی میکنم
7
قوت صدای شما نسبت به اطرافیان چگونه است؟
ضعیف
نه ضعیف
نه قوی
قوی
1
سرعت حرکات جسمی شما نسبت به اطرافیان چگونه است؟
آرام
نه آرام
نه سریع
سریع
جمع نمرات هشت سوال فوق:
1
وضعیت چاقی ولاغری شما نسبت به سایرین چگونه است؟
چاقم
نه چاقم
نه لاغرم
لاغرم
1
0
وضعیت نرمی وخشکی پوست شما چگونه است؟
نرم
نه نرم
نه خشک
خشک
جمع نمرات دو سوال فوق:
توضیح جهت همکاران محترم
پرسشنامه فوق الذکر در حال حاضر تنها پرسشنامه ارزیابی مزاج در طب سنتی ایران است که کلیه مراحل اعتبار سنجی را طی نموده است و میزان حساسیت
و ویژگی و سایر ضریب های محاسبه شده مرتبط بدان در مقاله آن گزارش شده است. این پرسشنامه جهت افراد جوان سالم 20 10 سال اعتبار سنجی شده -
است، هر چند بعلت اینکه داوطلب در مقایسه با همسالان خود گزینه ها را انتخاب مینماید و از نظر تئوری باید جهت سایر سنین هم اعتبار داشته باشد ولی
اعتبار مد نظر بصورت پژوهش مدون بررسی نشده است. همچنین این پرسشنامه جهت تعیین بیماریهای سوء مزاجی طراحی نشده است. توصیه می نمایم
همکاران ارجمند جهت استفاده از این پرسشنامه در هر گونه پژوهش، مقاله آنرا به استاد راهنما یا مشاور طرح )اپیدمیولوژیست یا متخصص آمار حیاتی(
ارایه نمایند و در صورت موافقت ایشان از پرسشنامه استفاده نمایند.
با توجه به اینکه این پرسشنامه اولین پرسشنامه استاندارد شده تعیین مزاج در پزشکی ایرانی می باشد، فعلا یکی از معتبر ترین شیوه های تعیین مزاج افراد
جوان سالم جهت استفاده در پروژه های تحقیقاتی است و خصوصاً در مورد تعیین گرمی و سردی مزاج از اعتبار خوبی برخوردار است )به متد و نتایج مقاله
مرجع این پرسشنامه رجوع بفرمایید(
جهت دسترسی متن مقاله از طریق جستجوی عنوان مقاله
Reliability and Validity Assessment of Mizaj Questionnaire: A Novel Self-report Scale in Iranian Traditional Medicine
یا از طریق لینک زیر اقدام فرمایید
. http://ircmj.com/?page=article&article_id=15924
ان شاءالله در آینده ای نزدیک اعتبار سنجی جدید از همین پرسشنامه یا ویرایش جدید پرسشنامه ای با استاندارد بالاتر به پژوهشگران رشته پزشکی ایرانی
تقدیم خواهیم نمود

دکتر جعفر غفارزاده ، پزشک طب سنتی ایرانی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر جعفر غفارزاده