نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

فوفل

فهرست آنچه می‌خوانید:

درباره

درختى است زیبا،بلند شبیه نخل.تنهء آن باریک و دراز و برگهاى آن پهن بزرگ،مرکب پرى و مجتمع به‌طور گروهى در انتهاى ساقه درخت ظاهر مى‌شود.از میوهء آن‌مادهء uohcaC به دست مى‌آورند.کاشو مادهء قابض مقوى معده و محرّک است که ازچوب یک نوع آکاسیا به نام‌ uhcetac aicacA نیز گرفته مى‌شود که در سایر جلدهاى‌این کتاب شرح آن زیر عنوان کاد هندى آمده است. میوهء فوفل در ابعاد یک تخم مرغ مى‌باشد،مادام که نارس است رنگ پوست‌خارجى آن سفید ولى پس از رسیدن،رنگ آن زرد نارنجى مى‌شود.

طبیعت

طبع آن سرد و خشک است.
 

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا