نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

سیرولیموس Sirolimus

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

جلوگیری از رد پیوند

اشکال دارویی سیرولیموس Sirolimus

Tab : 1 mg

مصرف در دوران حاملگی سیرولیموس Sirolimus

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر سیرولیموس Sirolimus

سیرولیموس یک عامل سرکوبگر ایمنی است که با مهار فعال شدن و تکثیر لنفوسیت های Tکه در پاسخ تحریک آنتی ژنیک و تحریک سیتوکادین رخ می دهد، عمل می کند. از طرفی این دارو تشکیل آنتی بادی را مهار می کند. این ترکیب یک ترکیب ماکرولیدی است. محلول خوراکی سیرولیموس به دنبال مصرف خوراکی سریع الاثر جذب می شود و زمان رسیدن به پیک غلظت پلاسمایی آن در یک تک دوز و افراد سامل تقریبا یک ساعت و در دوزهای متعدد و افراد دریافت کننده کلیه تقریبا 2 ساعت است. فراهمی زیستی سیرولیموس خوراکی ( محلول ) تقریبا 14 درصد است. اما فراهمی زیستی دارو در فرم قرص حدودا 27 درصد است. از اینرو محلول و قرص سیرولیموس از لحاظ فارماکوکینتیکی معادل هم نیستند . حجم توزیع متوسط دارو 12±7/52L/kg است و به طور وسیع حدود ( 92%) به پروتئین های پلاسما، به طور عمده آلبومین پلاسما باند می شود البته به ?1 گلیکوپروتئین اسید و لیپوپروتئین هم باند می شود. متابولیزه شدن دارو هم از طریق CYP-P450 3A4 و هم از طریق P-Glycoprotein صورت می گیرد و بیشتر از طریق O دمتیاسیون با هیدروکسیلاسیون متابولیزه می شود. هت متابولیت اصلی این ترکیب از جمله هیدروکسی، دمتیل و هیدروکسی دمتیل در کل خون بدنی قابل تشخیص است. که البته این متابولیت ها در نمونه ادرار و مدفوع نیز دیده می شوند بعد از یک تک دوز از دارو در داوطلبین سالم 91 درصد دارو در مدفوع و 2/2در صد آن در ادرار دفع می شود.

تداخلات مهم سیرولیموس Sirolimus

موارد منع مصرف سیرولیموس Sirolimus

از مصرف دارو در بیماران حساس به دارو، اجزا یا مشتقات آن خودداری شود.
در بیماران دچار هیپرلیپدمی، اختلالات عملکرد کلیه مصرف دارو بایدبا احتیاط صورت گیرد.
اثر و بی خطر بودن مصرف دارو در بیماران دریافت کننده ریه و کبد پیونده اثبات نشده است لذا استفاده از سیرولیموس به عنوان عامل سرکوبگر ایمنی در این بیماران توصیه نمی شود.

مصرف سیرولیموس Sirolimus در دوران شیردهی

هیچ مطالعات کنترل شده ای جهت بررسی بی خطر بودن مصرف دارو در زنان بارداری انجام نشده است لذا مصرف دارو فقط در صورتی که سود آن خیلی بیشتر از مضرات آن باشد توصیه نمی شود از طرفی هیچ شواهدی هم مبنی بر ترشح سیرولیموس در شیر مادر وجود ندارد ولی با توجه به وجود احتمال بروز عوارض جانبی در نوزادان شیرخوار با سیرولیموس توصیه نمی شود که این دارو در زنان شیر ده مصرف نشود یا طی دوره درمانی با این دارو شیردهی متوقف شود

اشکال دارویی سیرولیموس Sirolimus

قرص راپاکان 1میلی گرم
قرص راپامیون 1 میلی گرم
RAPACAN Tablet 1 mg
RAPAMUNE Tablet 1 mg

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا