گياهان دارویی

شامل اطلاعات 411 گياهان دارویی

  • فارسی
  • English

درختی است با پوست شکافدار، برگهای متناوب، خزان کننده و رگبر‌گهای شانه‌ای، دمبرگ کوتاه، پهنک معمولاً در قاعده مورب‌، حاشیه‌ای اره ای مضاعف یا ساده.
گوشو...

مشاهده جزئیات

وسک قره آغاج

smoothleaf elm