اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آنتی بادی اختصاصی ضد دیگوکسین

Digoxin Specific Anti body

در صورت به وجود آمدن ایست قلبی

اشکال دارویی آنتی بادی اختصاصی ضد دیگوکسین

Inj : 40 mg/vial

مصرف در دوران حاملگی آنتی بادی اختصاصی ضد دیگوکسین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

موارد منع مصرف آنتی بادی اختصاصی ضد دیگوکسین

حساسیت دارویی به پروتئین گوسفندی ،در نارسایی قلبی کلیوی