اکسپکتورانت

Expectorant

کاهش غلظت و چسبندگي خلط و تسهيل خروج آن از ريه ،تبديل سرفه هاي خشک به سرفه ترشحي

اشکال دارویی اکسپکتورانت

Syrup: Guaifenesin 100mg + Chlorpheniramine 2mg + Phenylpropanolamine 5mg / 5 Ml

مصرف در دوران حاملگی اکسپکتورانت

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها