اکسپکتورانت

Expectorant

کاهش غلظت و چسبندگی خلط و تسهیل خروج آن از ریه ،تبدیل سرفه های خشک به سرفه ترشحی

اشکال دارویی اکسپکتورانت

Syrup: Guaifenesin 100mg + Chlorpheniramine 2mg + Phenylpropanolamine 5mg / 5 Ml

مصرف در دوران حاملگی اکسپکتورانت

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

اشکال دارویی اکسپکتورانت

شربت اکسپکتورانت دی پی 60 میلی لیتر

شربت اکسپکتورانت البرزدارو 60 میلی لیتر

شربت اکسپکتورانت-الحاوی 60 میلی لیتر

شربت اکسپکتورانت-بهسا 60 میلی لیتر

شربت اکسپکتورانت-پاک دارو 60 میلی لیتر

شربت اکسپکتورانت پورسینا 60 میلی لیتر

شربت کوفکس 60 میلی لیتر

شربت اکسپکتورانت-خوارزمی 60 میلی لیتر

شربت رازواکسپکتورانت 60 میلی لیتر

شربت پکتورامین

شربت اکسپکتورانت زهراوی 60 میلی لیتر

شربت اکسپکتورانت-عماد 60 میلی لیتر

شربت اکسپکتورانت-مینو

EXPECTORANT DP 60ML SYRUP

EXPECTORANT ALBORZDAROU 60ML SYRUP

EXPECTORANT-ALHAVI 60ML SYRUP

EXPECTORANT-BEHSA 60ML SYRUP

EXPECTORANT-PAKDAROU 60ML SYRUP

EXPECTORANT POURSINA 60ML SYRUP

COUFEX 60ML SYRUP

EXPECTORANT-KHARAZMI 60ML SYRUP

RAZOEXPECTORANT 60ML SYRUP

PECTORAMIN SYRUP

EXPECTORANT ZAHRAVI 60ML SYRUP

EXPECTORANT-EMAD 60ML SYRUP

EXPECTORANT-MINOO SYRUP