رمیفنتانیل

Remifentanil

آنالژزی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی رمیفنتانیل

For inj : 1 mg , 2 mg , 5 mg

عوارض جانبی رمیفنتانیل

عوارض جانبی رمیفنتانیل هیدروکلرید مشابه سایر آنالژزیک های اوپیوپیدی است

مصرف در دوران حاملگی رمیفنتانیل

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر رمیفنتانیل

رمیفنتانیل هیدروکلرید دارای شروع اثر سریع و مدت زمان اثر کوتاه است . نیمه عمر بیولوژیکی موثر دارو حدود 10-3 دقیقه است و بستگی به میزان دوز مصرف دارو ندارد . رمیفنتانیل حدود 7% متصل به پروتئین های پلاسمایی به خصوص متصل به ?1- اسید گلیکوپروتئین است . رمیفنتانیل هیدروکلرید به وسیله استراز های غیر اختصاصی موجود در خون و بافت های بدن به متابولیت غیر موثر اسید کربوکسیلیک هیدرولیز می شود. حدود 95% از یک دوز تجویزی رمیفنتانیل به صورت متابولیت هایش با ادرار دفع می شود . رمیفنتانیل یکی از مشتقات آنیلیدو پیپریدین است . این دارو یک اوپیویید آنالژزیک است که مرتبط با فنتانیل است . این دارو آگونیست اوپیوپیدی گیرنده µ است که کوتاه اثر است و جهت القا یا نگهداری بیهوشی در موارد بیهوشی عمومی مصرف می شود همچنین جهت ایجاد آنالژزی سریع الاثر پس از عمل مصرف شده و همچنین می توان دارو را در مواد بیهوشی یا بی حسی موضعی یا بدون سداسیون به وسیله بنزودیازپین ها مصرف کرد. رمیفنتانیل به صورت فرم هیدروکلرید و از طریق انفوزیون وریدی تجویز می شود شروع اثر دارو در عرض 1 دقیقه بوده و مدت اثر آن 10-5 دقیقه است . 1/1 میلی گرم رمیفنتانیل هیدروکلرید تقریبا معادل 1 میلی گرم رمیفنتانیل خالص است . دوزهای اولیه در افراد سالخورده باید نصف دوز مصرف در بزرگسالان باشد و سپس براساس نیاز فردی شخصی که تحت درمان است دوزدارو تنظیم می شود

تداخلات مهم رمیفنتانیل

تداخلات دارویی و آزمایشگاهی رمیفنتانیل هیدروکلرید مشابه سایر آنالژزیک های اوپیوییدی است

موارد منع مصرف رمیفنتانیل

موارد احتیاط در مصرف دارو مشابقه سایر آنالژزیک های اوپیوییدی است

شرایط نگهداری رمیفنتانیل

در دمای 20الی 10 درجه سانتی گراد به دور از نور و گرما نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها