توبرامایسین

Tobramycin Sulfate

دوزاژ عمومی در عفونت های باکتریال گرم منفی از جمله درمان Cystic Fibrosis

شرکت های تامین کننده توبرامایسین

اشکال دارویی توبرامایسین

Inj : 10 , 40 mg/ml , 2 ml Inj : 50 mg/ml,1.5 ml

عوارض جانبی توبرامایسین

در رابطه با شایع ترین، مهم ترین و سایر عوارض ناشی از مصرف توبرامایسین به تک نگار Gentamicin مراجعه شود. در اینجا تنها ذکر این مطلب حائز اهمیت است که برخی از مطالعات نشانگر این موضوع بوده است که آثار سمی ناشی از مصرف این دارو بر روی کلیه نسبت به سایر آمینوگلیکوزید ها کمتر بوده است.

مصرف در دوران حاملگی توبرامایسین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی توبرامایسین

مصرف توبرامایسین در دوران حاملگی می تواند با صدمات و عوارض جانبی برروی جنین همراه باشد و مصرف آن در بارداری مجاز نیست، مگر آنکه بیمار دارای بیماری عفونی مهمی باشد. در این صورت باید در ابتدا به فکر یک جایگزین مناسب برای این دارو بود، به گونه ای که این داروی جایگزین برروی جنین عوارضی به همراه نداشته باشد. در غیر این صورت، باید مصرف این دارو با احتیاط زیاد انجام شود و مادر جنین وی از جهت بروز عوارض جانبی تحت نظر باشند. به عبارت دیگر مصرف این دارو در طی دوران حاملگی، تنها در صورتی که اثبات شود بیماری فرد دارای عوارض بیشتر از عوارض خوددارا بوده و کشنده است، مجاز است. به علت اینکه هنوز دقیقا میزانی از این دارو که در شیر حضور می یابد معلوم نیست و ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد بنابراین در صورتی که نیاز به استفاده از این دارو در خانم شیرده وجود داشته باشد، باید در طی استفاده از این دارو مادران از شیردادن به شیرخوار خود اجتناب کند.

مکانیزم اثر توبرامایسین

مکانیسم اثر: توبرامایسین مشابه جنتامایسین است . به تک نگار Gentamicin مراجعه شود. خصوصیات فارماکوکینتیکی توبرامایسین مانند جنتامایسین است. اوج غلظت پلاسمایی این دارو 30 تا 90 دقیقه پس از تجویز یک میلی گرم از آن به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در حدود 4 میکروگرم در میلی لیتر است. تجویز دوزهای معمول این دارو از طریق تزریق آهسته وریدی، ممکن است باعث رسیدن غلظت های پلاسمایی آن به کمی بیش از 12 میکروگرم در میلی لیتر شود. نیمه عمر این دارو در حدود 2 تا 3 ساعت گزارش شده است.

تداخلات مهم توبرامایسین

به تک نگار Gentamicin مراجعه شود. در اینجا تنها ذکر این نکته لازم است که در صورت مصرف هم زمان این دارو با پنی سیلین ها احتمال غیر فعال شدن توبرامایسین زیادتر بقیه آمینوگلیکوزید هاست

موارد منع مصرف توبرامایسین

به تک نگار Gentamicin مراجعه شود

اشکال دارویی توبرامایسین

نبول استنشاقی برامیتوب 75میلی گرم/میلی لیتر 4میلی لیتر

BRAMITOB Nebulisation 75 mg/ml,4 ml