ویژگی های بازسازی استخوان در دندان های تحت درمان ارتودنسی جهت تسریع سرعت رویش دندانی

مقدمه:

استفاده از تکنیک های جدید برای بهبود روش ساخت استخوان در درجه اول به بهبود وضعیت پریودنتال و در درجه بعدی به سرعت بخشیدن به حرکت دندانی کمک می نماید.

 

متدولوژی و مواد:

 در این مطالعه با جستجوی کلمات کلیدی ذیل از سال های ۲۰۱۵ میلادی تا ۲۰۱۹ میلادی در پایگاه های اطلاعاتی پابمد کاکرین و پرتال دانشگاهی کتابخانه دانشگاه سیدنی صورت پذیرفته است.

در این مطالعه تنها مطالعات بر روی موجودات زنده و انسانی که به صورت انگلیسی در پایگاه های داده مذکور دخیل شده است به صورت گذشته نگر آورده شده است.

 

نتایج:

در نتیجه بر اساس ۲۱ مطالعه نهایی در تمامی مطالعاتی که فاکتور های تاثیر گذار بر ساخت استخوان از جمله فاکتورهای اصلی کاکس-۲ اینترلوکین که بر فعالیت آراشیدونیک اسید و پروستاگلاندین تاثیر مستقیم دارد تاثیر مثبت سرعت بخشی به حرکت دندانی ذکر شده است.

مقدمه:

استفاده از تکنیک های جدید برای بهبود روش ساخت استخوان در درجه اول به بهبود وضعیت پریودنتال و در درجه بعدی به سرعت بخشیدن به حرکت دندانی کمک می نماید.

 

متدولوژی و مواد:

 در این مطالعه با جستجوی کلمات کلیدی ذیل از سال های ۲۰۱۵ میلادی تا ۲۰۱۹ میلادی در پایگاه های اطلاعاتی پابمد کاکرین و پرتال دانشگاهی کتابخانه دانشگاه سیدنی صورت پذیرفته است.

در این مطالعه تنها مطالعات بر روی موجودات زنده و انسانی که به صورت انگلیسی در پایگاه های داده مذکور دخیل شده است به صورت گذشته نگر آورده شده است.

 

نتایج:

در نتیجه بر اساس ۲۱ مطالعه نهایی در تمامی مطالعاتی که فاکتور های تاثیر گذار بر ساخت استخوان از جمله فاکتورهای اصلی کاکس-۲ اینترلوکین که بر فعالیت آراشیدونیک اسید و پروستاگلاندین تاثیر مستقیم دارد تاثیر مثبت سرعت بخشی به حرکت دندانی ذکر شده است.

امیر فهیمی پور، هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
امیر فهیمی پور