فواید پرونده الکترونیک سلامت

فواید پرونده الکترونیک سلامت

سهولت دسترسی به اطلاعات سلامت

 افزایش دسترسی به اطلاعات یکپارچه بیماران

 بدون وجود پرونده الکترونیکی سلامت دسترسی به اطلاعات یکپارچه سلامت بسیار مشکل و حتی در بسیاری از موارد غیرممکن است. ازگزارشات متنوعی که میتوان از اطلاعات یکپارچه سلامت به دست آورد می توان برای مقاصد مدیریتی، نظارت، و پژوهشی استفاده نمود بهبود دسترسی مناطق دورافتاده و روستایی به مراقبتهای سلامت: با ارائه دورا پزشکی و خدمات دیگر پرونده الکترونیکی سلامت، سطح کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی در مناطق دورافتاده و روستاها به طور چشمگیری افزایش مییابد. صرفهجویی در زمان بیماران و کارکنان سلامت: پرونده الکترونیکی سلامت با تسریع انجام خدمات بهداشتی درمانی و جلوگیری از اقدامات تکراری و مراجعات بیمورد، در زمان بیماران و کارکنان سلامت صرفه جویی مینماید.

 

کاهش خطاهای پزشکی

 کاهش خطا در نسخه نویسی

 پرونده الکترونیکی سلامت با هشدارهای بهموقع به پزشک و همچنین خوانایی نسخه الکترونیکی و جلوگیری از اشتباه در تحویل دارو موجب کاهش خطا در نسخه نویسی میشود.کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایشها و تصاویر تشخیصی: با توجه به اینکه متخصصان رادیولوژی میتوانند علاوه بر آزمایش یا تصاویر تشخیصی بیمار به سوابق بیماریهای حال و گذشته وی و تصاویر و آزمایشها قبلی وی نیز دسترسی داشته باشند میتوانند آزمایشها و تصاویر را بهتر تفسیر نمایند.کاهش آزمایشها و نسخههای تکراری: با پزشکان از سوابق بیماران مطلع شده و از آزمایشها و نسخه های تکراری و بیمورد پرهیز مینمایند. با این کار صرفهجویی در هزینه داروها و آزمایشها بهطور چشمگیری صورت می گیرد.

نظرشما

نظر شما با موفقیت ثبت گردید. پس از تائید مدیر سیستم نمایش داده خواهد شد.