تیروفیبان

Tirofiban HCl

سندرم حاد کرونری (ACS) همراه باهپارین در مورد بیمارانی که به روش طبی درمان می شوند و افرادی که تحت آترکتومی یا آنژیوپلاستی به روش PTC قرار می گیرند

شرکت های تامین کننده تیروفیبان

اشکال دارویی تیروفیبان

(Inj : 25ml and 50ml Vials (250mcg/ml (Inj : 250ml and 500ml Premixed Vials (50mcg/ml

مصرف در دوران حاملگی تیروفیبان

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی تیروفیبان

مشخص نیست آیادارو در شیر ترشح می شود یا خیر، بیمار باید مصرف دارو یا شیردهی را قطع کند

مکانیزم اثر تیروفیبان

تیروفیبان، نوع آنتاگونیست برگشت پذیر اتصال فیبرینوژن به گیرنده GPIIb/IIIa موجود برروی پلاکت هاست که منجر به مهار وابسته به دوز تجمع پلاکتی می شود. دارو به روش داخل وریدی تجویز می شود 65% دوز تجویزی به پروتئین های پلاسما متصل می شود. حجم توزیع دارو از 22 تا 42 لیتر متغیر است. متابولیسم دارو محدود و نیمه عمر دارو حدود 2ساعت است . 69-39% دارو از طریق کلیرانس کلیوی و 25 آن از طریق مدفوع حذف می شود.

تداخلات مهم تیروفیبان

ممکن است داروهای ضد انعقاد خون نظیر وارفارین ، کلوپیدوگرل ، دی پیریدامول ، هپارین ، NSAIDs، داروهایی ترومبولیتیک ، تیکلوپیدین ، خطر خونریزی را افزایش دهند، پایش دقیق بیمار ضروری است. ممکن است لووتیروکسین و امپرازول کلیرانس کلیوی تیروفیبان را افزایش دهند. بیمار را به دقت تحت نظر بگیرید . دونگ کوای ، گل مینا ، سیر زنجبیل شاه بلوط هندی ، شبد قرمز می توانند خطر خونریزی را افزایش دهند بیمار باید مصرف آن ها را قطع کند.

موارد منع مصرف تیروفیبان

موارد منع مصرف دارو عبارتند از: بروز واکنش های افزایش حساسیت نسبت به دارو یا اجزای آن، مصرف هم زمان مهارکننده GPIIb/IIIa تزریقی دیگر ، خونریزی فعال داخلی، سابقه استعداد به خونریزی در 30 روز گذشته، سابقه خونریزی داخل جمجمه ای، نئوپلاسم داخل جمجمه ای، مالفورماسیون شریانی – وریدی، آنوریسم، بروز ترومبوسیتوپنی به دنبال مواجه با دارو، سابقه CVA در 30روز گذشته یا سابقه CVA خونریزی دهنده، وجود علایم و یافته های مطرح کننده دیسکسیون آئورت، هیپرتانسیون شدید (فشار خون سیستولیک بیش از 180mmHgیا فشار خون دیاستولیک یبش از 110mmhgپریکاردیت حاد، جراحی بزرگ یا ترومای شدید جسمانی در یک ماه گذشته. در بیماران مبتلا به رتینوپاتی خونریزی دهنده و در افراد با شمارش پلاکتی کمتر از 150000/mm3 در مورد مصرف دارو احتیاط کنید

شرایط نگهداری تیروفیبان

در دمای 25-15 به دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

اشکال دارویی تیروفیبان

ویال آگراستات 0.25میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر

AGGRASTAT Injection 0.25 mg/ml,50 ml