رینیوم ایتدرونات

Rhenium

متاساز استخوانی

اشکال دارویی رینیوم ایتدرونات

Inj .solution : 80 - 180 mci

عوارض جانبی رینیوم ایتدرونات

ترومبوسیتوپنی محدود کننده دوز دارو ، لکوپنی ، ساپرشن مغز استخوان ، افزایش نادر آنزیم های کبدی و افزایش درد استخوان بعد از تزریق دارو

مصرف در دوران حاملگی رینیوم ایتدرونات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

موارد منع مصرف رینیوم ایتدرونات

حساسیت به دارو یا اتیدرونات