رینیوم ایتدرونات

Rhenium

متاساز استخوانی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی رینیوم ایتدرونات

Inj .solution : 80 - 180 mci

عوارض جانبی رینیوم ایتدرونات

ترومبوسیتوپنی محدود کننده دوز دارو ، لکوپنی ، ساپرشن مغز استخوان ، افزایش نادر آنزیم های کبدی و افزایش درد استخوان بعد از تزریق دارو

مصرف در دوران حاملگی رینیوم ایتدرونات

یافته در دسترس نیست

موارد منع مصرف رینیوم ایتدرونات

حساسیت به دارو یا اتیدرونات

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها