سیکلوسپورین

Ciclosporin

پیوند آلوژونیک درمان کمکی استروئید های آدرنال آرتیت روماتوئید پسوریازیس

اشکال دارویی سیکلوسپورین

Cap : 25 , 50 ,100mg Inj : 50mg/ml Sol : 100mg/ml Opht.Sol : 0.05%,2%

مصرف در دوران حاملگی سیکلوسپورین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم سیکلوسپورین

کاهش سطح خونی و تاثیر درمانی سیکلوسپورین با کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین، ریفامپین و تربینافین. احتیاط در تجویز همزمان داروهای زیر با سیکلوسپورین به علت امکان افزایش سطح پلاسمایی سیکلوسپورین : جنتامایسین، توبرامایسین، وانکومایسین، کوتریموکسازول، دیکلوفناک، ناپروکسن، سایمتیدین، آمیودارون

موارد منع مصرف سیکلوسپورین

در مبتلایان به پسوریازیس، رماتوئید، اختلال عملکر کلیوی

مجوز ها و تاییدیه ها