واکسن دوظرفیتی مننگوکوک

Meningococcal (A+C)Vaccine

پروفیلاکسی عفونت مننگوکوکی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی واکسن دوظرفیتی مننگوکوک

Powder for injection

مصرف در دوران حاملگی واکسن دوظرفیتی مننگوکوک

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی واکسن دوظرفیتی مننگوکوک

از آنجایی که مطالعات کافی در این خصوص انجام نگرفته است با رعایت احتیاط و در صورت نیاز تجویز شود ترشح واکسن به داخل شیر مادر مشخص نشده است. در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط مصرف شود.

مکانیزم اثر واکسن دوظرفیتی مننگوکوک

مکانیسم اثر: کپسول پلی ساکاریدی مننگوکوک موجب مقاومت این باکتری در مقابل حمله لکوسیت های خون می شود.

تداخلات مهم واکسن دوظرفیتی مننگوکوک

استفاده هم زمان از واکسن های دیگر یا ایمونوگلوبولین ها توانایی دارو را کاهش می دهد واکسن های زنده را 2 تا 3 هفته پیش یا 3 ماه پس از تزریق ایمونوگلوبولین ها تجویز کنید. البته برای مسافران می توان این فاصله را نادیده گرفت.

موارد منع مصرف واکسن دوظرفیتی مننگوکوک

لازم است واکسیناسیون تا زمان بهبودی بیماری های حاد به تعویق انداخته شود. البته بیماری های خفیف و بدون تب به عنوان منع مصرف در نظر گرفته نمی شود. برای بیمارانی که سابقه حساسیت مفرط نسبت به واکسن دارند، تجویز نشود پاسخ ایمنی واکسن ها در موارد استفاده از داروهای سرکوب کننده ایمنی کاهش می یابد. از تجویز واکسن های زنده برای دوره بارداری مگر در مواردی که خطر عفونت شدید است، خودداری شود.

شرایط نگهداری واکسن دوظرفیتی مننگوکوک

پودر در دمای انجماد و محلول آماده شده را در یخچال و دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد نگهداری شود محلول آماده شده تا 5 روز در یخچال قابل نگهداری است.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها