فومپیزول

Fomepizole

مسمومیت با متانول یا اتیلن گلیکول

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی فومپیزول

Inj : 1g/ml

مصرف در دوران حاملگی فومپیزول

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی فومپیزول

تنها در صورت وجود اندیکاسیون و با احتیاط انجام شود

مکانیزم اثر فومپیزول

دفع: ادرار

تداخلات مهم فومپیزول

مصرف همزمان با اتانول می تواند میزان دفع فومپیزول را درحد 50% و میزان دفع اتانول را تا 40 % کاهش دهد

موارد منع مصرف فومپیزول

حساسیت به دارو

نکات پزشکی فومپیزول

تجویز پیریدوکسین و تیامین نیز می توان از تبدیل گلی اگزیلات به اگزالات پیش گیری کند

شرایط نگهداری فومپیزول

در دمای 20 تا 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها