فنتانیل

Fentanyl

درد زایمان القاء و نگهداری بی هوشی عمومی به عنوان ادجوانت در بیهوشی عمومی در اقدامات سرپایی نظیر آندوسکپی، آنژیوگرافی و جراحی سرپایی نظیر بیوپسی گره لنفاوی گردنی و زیر بغلی در موارد مشابه و نیز انجام مراقبت های ویژه به عنوان ادجوانت بی حسی موضعی آنستزی اپی دورال در زایمان طبیعی آنستزی اپی دورال و نخاعی در سزارین لارنگوسکوپی در افراد هوشیار درد بعد از عمل

اشکال دارویی فنتانیل

(Inj : 5 mcg/ml , (10 ml , 2 ml , 5 ml Patch : 25 mcg/h , 50 mcg/h

عوارض جانبی فنتانیل

احتمال سرکوب تنفسی، تشنج

مصرف در دوران حاملگی فنتانیل

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم فنتانیل

در افرادی که مهار کننده MAO مصرف می کنند تجویز همزمان فنتانیل توصیه نمی شود

نکات پزشکی فنتانیل

بعد از عمل بیمار از نظر تنفس و حرکات عضلانی باید کنترل شود. به دلیل طولانی بودن اثر این دارو روی تنفس نسبت به اثر ضد دردی آن باید وسایل احیا و اکسیژن تراپی و نیز یک آنتاگونیست مخدر در دسترس باشد.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها