فنتانیل

Fentanyl

درد زایمان القاء و نگهداری بی هوشی عمومی به عنوان ادجوانت در بیهوشی عمومی در اقدامات سرپایی نظیر آندوسکپی، آنژیوگرافی و جراحی سرپایی نظیر بیوپسی گره لنفاوی گردنی و زیر بغلی در موارد مشابه و نیز انجام مراقبت های ویژه به عنوان ادجوانت بی حسی موضعی آنستزی اپی دورال در زایمان طبیعی آنستزی اپی دورال و نخاعی در سزارین لارنگوسکوپی در افراد هوشیار درد بعد از عمل

اشکال دارویی فنتانیل

(Inj : 5 mcg/ml , (10 ml , 2 ml , 5 ml Patch : 25 mcg/h , 50 mcg/h

عوارض جانبی فنتانیل

احتمال سرکوب تنفسی، تشنج

مصرف در دوران حاملگی فنتانیل

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم فنتانیل

در افرادی که مهار کننده MAO مصرف می کنند تجویز همزمان فنتانیل توصیه نمی شود

نکات پزشکی فنتانیل

بعد از عمل بیمار از نظر تنفس و حرکات عضلانی باید کنترل شود. به دلیل طولانی بودن اثر این دارو روی تنفس نسبت به اثر ضد دردی آن باید وسایل احیا و اکسیژن تراپی و نیز یک آنتاگونیست مخدر در دسترس باشد.

اشکال دارویی فنتانیل

آمپول فنتانیل-هاملن 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر

پچ فنتانیل هگزال تی تی اس 50میکروگرم/ساعت

پچ فنتانیل هگزال تی تی اس 25میکروگرم/ساعت

پچ دوروژزیک 25میکروگرم/ساعت

پچ دوروجزیک 50میکروگرم/ساعت

پچ دوروژسیک 100میکروگرم/ساعت

پچ دوروجسیک 75 میکروگرم/ساعت

آمپول فنتانیل 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر

آمپول فنتانیل میلان 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر

آمپول فنتانیل میلان 50 میکروگرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر

آمپول فنتانیل رنائودین 50میکروگرم/میلی لیتر 10میلی لیتر

آمپول فنتانیل 50میکروگرم/میلی لیتر 2میلی لیتر

ویال فنتانیل 50میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر

آمپول فنی جکت 50میکروگرم/میلی لیتر 5میلی لیتر

آمپول فنیجکت 0.1میلی گرم/2میلی لیتر

آمپول فنیجکت 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر

آمپول فنتانیل آی پی دی آی سی 50میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر

FENTANYL-HAMELN Injection 50 mcg/ml,10 ml

FENTANYL HEXAL TTS Patch 50 mcg/hour

FENTANYL HEXAL TTS Patch 25 mcg/hour

DUROGESIC Patch 25 mcg/hour

DUROGESIC Patch 50 mcg/hour

DUROGESIC Patch 100 mcg/hour

DUROGESIC Patch 75 mcg/hour

FENTANYL Injection 50 mcg/ml,10 ml

FENTANYL MYLAN Injection 50 mcg/ml,10 ml

FENTANYL MYLAN Injection 50 mcg/ml ,2 ml

FENTANYL RENAUDIN Injection 50 mcg/ml,10 ml

FENTANYL Injection 50 mcg/ml,2 ml

FENTANYL Injection 50 mcg/ml,10 ml

FENIJECT 50MCG/ML 5ML AMP

FENIJECT 0.1MG/2ML AMP

FENIJECT 50MCG/ML 10ML AMP

FENTANYLE IPDIC 50MCG/ML 10ML AMP