سیناکلست هیدروکلراید

Cinacalcet

هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه کارسینوپاراتیروئید

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی سیناکلست هیدروکلراید

Tab : 30 , 60 , 90mg

مصرف در دوران حاملگی سیناکلست هیدروکلراید

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

تداخلات مهم سیناکلست هیدروکلراید

این دارو از طریق مهار CYP2D6 ممکن است غلظت پیموزاید، پروپافنون، تاموکسیفن، تیوریدازین و تترابنازین را افزایش می دهد.

موارد منع مصرف سیناکلست هیدروکلراید

در هایپوکلسمی

نکات پزشکی سیناکلست هیدروکلراید

نکات پزشکی: در اختلال عملکرد کبدی متوسط تا شدید به دلیل افزایش غلظت و نیمه عمر سیناکلست سطح سرمی کلسیم و فسفر و iPTH به دقت مانیتور شود.

مجوز ها و تاییدیه ها