اکسپکتورانت کدئین

Expectorant Codeine

درمان علامتی سرفه و احتقان بینی و علائم سیستمیک ناشی از سرماخوردگی، آلرژی و سایر عفونت های تنفسی و کاهش چسبندگی خلط

اشکال دارویی اکسپکتورانت کدئین

Syrup

مصرف در دوران حاملگی اکسپکتورانت کدئین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

اشکال دارویی اکسپکتورانت کدئین

شربت اکسپکتورانت کدئین دی پی 60 میلی لیتر

شربت اکسپکتورانت کدئین البرزدارو 60 میلی لیتر

شربت اکسپکتورانت کدئین-الحاوی

شربت اکسپکتورانت کدئین-اکسیر

شربت اکسپکتورانت کدئین-پاک دارو 60 میلی لیتر

شربت اکسپکتورانت کدئین-خوارزمی 60 میلی لیتر

شربت پکتورامین-سی 60 میلی لیتر

شربت اکسپکتورانت کدئین-عبیدی 60 میلی لیتر

شربت اکسپکتورانت کدئین-عماد

EXPECTORANT CODEINE DP 60ML SYRUP

EXPECTORANT CODEINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP

EXPECTORANT CODEINE-ALHAVI SYRUP

EXPECTORANT CODEINE-EXIR SYRUP

EXPECTORANT CODEINE-PAKDAROU 60ML SYRUP

EXPECTORANT CODEINE-KHARAZMI 60ML SYRUP

PECTORAMIN-C 60ML SYRUP

EXPECTORANT CODEINE-ABIDI 60ML SYRUP

EXPECTORANT CODEINE-EMAD SYRUP