ویگاباترین

Vigabatrin

درمان کمکی در انواع صرع مقاوم به داروهای دیگر (نظیر صرع کمپلکس پارشیال و کنترل اسپاسم شیرخوارگی، سندرم وست)

شرکت های تامین کننده ویگاباترین

اشکال دارویی ویگاباترین

Scored Tab

مصرف در دوران حاملگی ویگاباترین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم ویگاباترین

دارای آثار متغیر و غیر قابل پیش بینی بر روی داروهای ضد صرع، کنترل سطح سرمی فنی توئین در مصرف همزمان با ویگاباکرین. فاقد اثر برروی فنوباربیتال، پیریمیدون، کاربامازپین یا والپروات و گاهی افزایش سمیت داروهای ضد صرع

موارد منع مصرف ویگاباترین

مورد خاصی وجود ندارد

اشکال دارویی ویگاباترین

قرص روکشدار سابریل 500میلی گرم

SABRIL 500Mg Filmtablet