سوکرالفیت

Sucralfate Carafate

دوزاژ معمول درمان حاد زخم دوازدهه درمان نگهدارنده زخم دوازدهه جهت پیشگیری از عود پیشگیری از استرس اولسر

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی سوکرالفیت

Scored Tab : 500 mg Scored Tab : 1 g Powder for susp : 1 gr/sachet

مصرف در دوران حاملگی سوکرالفیت

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی سوکرالفیت

ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است. با احتیاط در شیر دهی مصرف شود. تجویز این دارو به حیوانات باردار با عوارض جنینی همراه نبوده است. در انسان مطالعه کافی انجام نشده است و باید با احتیاط در مادر باردار تجویز شود.

مکانیزم اثر سوکرالفیت

به مقدار ناچیزی (کمتر از 5%) از لوله گوارش جذب می شود. مقداری از یون آلومینیوم و نیز سولفات سوکروز ممکن است از راه گوارشی جذب شده و از راه ادرار دفع می شود . دفع سوکرالفیت بیشتر ( حدود 9%) از راه مدفوع است و طی 48 ساعت بعد از خوردن دفع می شود . به دنبال مصرف خوراکی ، سوکرالفیت طی واکنش با اسید معده چسبنده خمیری شکلی تبدیل شده و به پروتئین های با بار مثبت مخاط صدمه دیده بستر زخم یا اروزیون های حاد ناشی از الکل یا دارو ها متصل شده و تا 12 ساعت باقی می ماند . در محیط ابتدای دوازده که قلیایی تر از معده است ثبات این ماده خمیری شکل حفظ می شود . به همین دلیل تاثیر این دارو بر زخم دوازدهه بیشتر از زخم معده است . علاوه بر این ، سوکرالفیت خاصیت اتصال به صفرا و نیز پپسین ها را نیز دارد و از برگشت مجدد یون H+به بستر زخم جلوگیری کرده و میزان صدمه ای که این مواد به مخاط می زنند را کاهش می دهد . تاثیر سواکرالفیت در درمان زخم دوازدهه و جلوگیری از عود آن مانند اثر آنتی اسید ها و آنتاگونیست های گیرنده H2است.

تداخلات مهم سوکرالفیت

سوکرالفیت جذب بسیاری از داروها به خصوص سایمتیدین، رانی تیدین، دیگوکسین، وارفارین، کتوکونازول، فنی توئین، تتراسیکلین، تئوفیلین و تیروکسین را احتمالا به دلیل متصل شدن به آن ها کاهش می دهد. به همین دلیل توصیه می شود به فاصله 2 ساعت از این دارو مصرف شود. آنتی اسید ها بهتر است به فاصله نیم ساعت از سوکرالفیت مصرف شوند زیرا حضور اسید برای شروع اثر این دارو ضروری است. مصرف هم زمان کینولون ها مثل سیپروفلوکساسین و نورفلوکساسین با سوکرالفیت، احتمالا به دلیل جزء آلومینیومی آن سبب کاهش غلظت سرمی این دارو ها تا 50% می شود بنابراین باید به همراه هم تجویز نشوند یا به فاصله 2 ساعت مصرف شوند.

موارد منع مصرف سوکرالفیت

منع مصرف خاصی ندارد. در نارسایی کلیه با احتیاط تجویز شود زیرا احتمال تجمع آلومینیوم در سروم وجود دارد. بی خطر بودن مصرف این دارو در بچه ها و دوران حاملگی و شیر دهی ثابت نشده است بنابراین دراین افراد با احتیاط تجویز شود. مصرف هم زمان آنتی اسید ها حاوی آلومینیوم و سوکرالفیت در نارسایی کلیه خطر تجمع آلومینیوم در بدن را افزایش می دهد.

شرایط نگهداری سوکرالفیت

در دمای اتاق نگهداری شود.

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها