اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

فنوکسی بنزامین

Phenoxybenzamine HCL

کنترل هیپرتانسیون ناشی از فئوکروموسیتوم هیپرتروفی خوش خیم پروستات

اشکال دارویی فنوکسی بنزامین

Cap : 10 mg

مصرف در دوران حاملگی فنوکسی بنزامین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی فنوکسی بنزامین

مطا لعات جامعی در مورد کاربرد این دارو در دوران بارداری انجام نشده است . ترشح این دارو به داخل شیر ثابت نشده ، در عین حال مشکلی هم در این مورد گزارش نشده است.

مکانیزم اثر فنوکسی بنزامین

جذب : جذب آن از دستگاه گوارش متغیر است دفع : دفع دارو کلیوی و صفراوی است مکانیسم اثر: این داروبلوک کننده غیر انتخابی گیرنده های ?- آدرنرژیک است که به طور برگشت ناپذیر به محل های گیرنده های ?- آدرنرژیک پس سیناپسی متصل شده و آثار کاتکول آمین های اگزوژن و آندوژن را مهار یا معکوس می کند. برروی گیرنده های ?آدرنرژیک بی اثر است. نیمه عمر: نیمه عمر آن تقریبا 24 ساعت است

تداخلات مهم فنوکسی بنزامین

مصرف هم زمان این دارو با دیازوکساید موجب خنثی کردن اثر مهاری آزاد سازی انسولین به وسیله دیازوکساید می شود. فنوکسی بنزامین آثار تنگ کنندگی عروق محیطی ناشی از مقادیر زیاد دوپامین را خنثی می کند. فنوکسی بنزامین ممکن است پاسخ به افدرین را کاهش دهد . مصرف هم زمان این دارو با اپی نفرین ممکن است موجب توقف آثار آدرنرژیک اپی نفرین ( احتمالا موجب کاهش شدید فشار خون و تاکی کاردی ) شود .

موارد منع مصرف فنوکسی بنزامین

در بیماران مبتلا به حساسیت نسبت به فنوکسی بنزامین ، اختلالات و نارسایی های عروق مغزی ، نارسایی احتقانی قلب و بیماری شریان کرونر، اختلال عملکرد کلیوی و عفونت دستگاه تنفسی فقط زمانی تجویز شود که فواید دارو بر مضرات آن ارجحیت داشته باشد

شرایط نگهداری فنوکسی بنزامین

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود