کاپسیکوم

Capsicum

درمان نوروتیک

عوارض جانبی کاپسیکوم

حساسیت و تحریک

مصرف در دوران حاملگی کاپسیکوم

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

موارد منع مصرف کاپسیکوم

از دادن دارو به کودکان خودداری کنید

اشکال دارویی کاپسیکوم

پلاستر کاپسیکوم شیرنشان

LION CAPSICUM PLASTER