توکسوئید جذب شده کزاز

(Tetanus Toxoid Adsorbed (TT

واکسن TT همانند TDدر بزرگسالان و کودکان بالا 6 سال استفاده می شود. به دوزاژ و دفعات تجویز TD در برنامه واکسیناسیون کشوری موجود در ضمیمه کتاب مراجعه کنید.

اشکال دارویی توکسوئید جذب شده کزاز

(Injection (0.5 ml

مصرف در دوران حاملگی توکسوئید جذب شده کزاز

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی توکسوئید جذب شده کزاز

با توجه به تجربه مصرف زیاد این واکسن، طی دوره بارداری مشخص شده است که تراتوژن نیست. طی دوره بارداری در صورت لزوم و طی دوره شیردهی با احتیاط تجویز شود.

مکانیزم اثر توکسوئید جذب شده کزاز

مکانیسم اثر: این فرآورده به صورت سوسپانسیون تزریقی استریل سفید یا سفید مایل به خاکستری تهیه می شود و حاوی توکسوئید تخلیص شده کلستریدیوم تتانی است که به وسیله آلوم رسوب داده شده یا برروی فسفات آلومینیوم جذب شده است. سم باکتری با استفاده از فرمالدئید تبدیل به توکسوئید می شود. از تیمروزل با غلظت 1:10000به عنوان ماده نگهدارنده این فرآورده استفاده می شود. توکسوئید جذب شده کزاز باعث تولید آنتی بادی های اختصاصی برعلیه اگزوتوکسین مترشحه از کلستریدیوم تتانی می شود . استفاده از فرم جذب شده توکسوئید موجب می شود تا آنتی ژن مدت زمان بیشتری در بدن وجود داشته باشد و در نتیجه تیتر آنتی بادی تولید شده بالاتر می رود هرچند سرعت تغییرات سرمی و پاسخ آنتی بادی حاصل از این فراورده با توکسوئید ساده کزاز یکسان است ولی تیتر آنتی بادی تولید شده و مدت زمان حضور آنتی توکسین در بدن پس از تزریق این واکسن بیشتر و طولانی تر از توکسوئید ساده است. لذا استفاده از این محصول برای مصون سازی علیه کزاز بیشتر مورد تاکید است. در صورتی که فرد نسبت به ترکیبات آلومینیوم حساسیت داشته باشد، از توکسوئید ساده کزاز استفاده می شود. تجویز سری اولیه واکسیناسیون کزاز سبب ایجاد مصونیت فرد به مدت 10 سال می شود. در اکثر افراد پس از دریافت دو دوز از سری اولیه واکسیناسیون، سطح مصونیت زای آنتی توکسین ضد کزاز ایجاد می شود.

تداخلات مهم توکسوئید جذب شده کزاز

استفاده از داروهای سرکوب کننده ایمنی، کلرامفنیکل سیستمیک و ایمونوگوبولین کزاز تاثیر واکسن کزاز را کاهش می دهد.

موارد منع مصرف توکسوئید جذب شده کزاز

در صورت سابقه هر نوع عارضه عصبی به دنبال تزریق دارو منع مصرف خواهد داشت. برای بیمارانی که نسبت به جزء آلومینیومی این واکسن حساسیت دارند، توکسوئید مایع کزاز را تجویز کنید. در صورت وجود عفونت حاد تزریق واکسن روتین (و نه واکسن موارد اورژانس)را به تعویق بیاندازید. کارایی و بی خطر بودن استفاده از توکسوئید کزاز برای کودکان و نوزادان 2 ماهه با اثبات رسیده است. البته استفاده ازواکسن ثلاث دیفتری، کزاز، سیاه سرفه DTP ارجح است.

شرایط نگهداری توکسوئید جذب شده کزاز

در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد نگهداری و از انجماد محافظت کنید. در صورت انجماد آن را دور بریزید.