اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

تیروتروپین

Thyrotropin

تشخیص هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال ،افتراق هیپوتیروئیدی اولیه از ثانویه ، افتراق هیپوتیروئیدی اولیه از یوتیروئیدی در بیمارانی که به دلیل دریافت هورمون تیروئید دچار سرکوب غده تیروئید شده اند و نیز کشف بقایا یا متاستاز های کارسینوم تیروئید و پیداکردن بافت های تیروئیدی اکتوپیک در بیمارانی که آدنوم توکسیک آن ها سبب سرکوب بافت طبیعی تیروئید شده است

اشکال دارویی تیروتروپین

For inj : 10 U

مصرف در دوران حاملگی تیروتروپین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی تیروتروپین

در مورد آثار و خطرات این دارو برروی جنین اطلاعات کاملی در دست نیست بنابراین فقط در شرایطی که تجویز این دارو ضروری باشد ، اقدام به انجام آن کنید . در مورد ترشح این دارو در شیر مادر نیز اطلاعاتی در دست نیست و در صورت نیاز مبرم می توانید با احتیاط فراوان از این دارو در مادر شیرده استفاده کنید

مکانیزم اثر تیروتروپین

تیروتروپین به طور معمول از هیپوفیز قدامی ترشح می شود و براساس نوعی سیستم فیدکی سطح هورمون تیروئید را تنظیم می کند . این هورمون هر یک از مراحل تولید هورمون تیروئید را تحریک می کند که عبارتند از : جذب ید ، سنتزمونو و دی یدوتیروزین و لووتیروکسین ، اندوسیتوز کلوئید و ترشح لووتیروکسین و لیوتیرونین . چند دقیقه پس از تجویز تیروتروپین ، ترشح لووتیروکسین و لیوتیرونین از تیروئید افزایش می یابد . طی 24 ساعت پس از تجویز این دارو هیپرتروفی و هیپرپلازی تیروئید شروع می شود. با قطع تجویز تیروتروپین آثار آن سریع الاثر برگشت خواهد کرد .

تداخلات مهم تیروتروپین

در افرادی که سابقه قبلی حساسیت نسبت به این دارو دارند ، تجویز مجدد آن به میزان شایعی با بروز واکنش های آلرژیک همراه خواهد بود

موارد منع مصرف تیروتروپین

در صورت وجود حساسیت نسبت به این دارو ، سابقه اخیر انفارکتوس میوکارد و وجود بیماری آدیسون درمان نشده ، منع مصرف دارد . دربیماران قلبی که قدرت تحمل استرس اضافی را ندارند ، نظیر مبتلایان به آنژین صدری ، هیپرتانسیون کنترل نشده و در بیماری درمان نشده کم کاری هیپوفیز ، مصرف این دارو باید با احتیاط فراوان صورت گیرد

شرایط نگهداری تیروتروپین

در دمای پایین تر از 40 ( ترجیحا 30-15) نگهداری شود