رتپلاز

Reteplase

افارکتوس حاد ميوکارد

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی رتپلاز

Inj : 10.8 Units (18.8 mg ) / vial

مصرف در دوران حاملگی رتپلاز

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی رتپلاز

هيچ مطالعه اي بر روي زنان باردار انجام نشده ، مصرف در دوران بارداري با احتياط انجام شود. مشخص نيست که آيا اين دارو در شير مادر ظاهر مي شود يا خير . مصرف دارو در شيردهي با احتياط صورت گيرد.

مکانیزم اثر رتپلاز

رتپلاز يک داروي ترومبوليتيک است. رتپلاز، شکستن پلاسمينوژن و تبديل آن به پلاسمين را کاتاليز مي کند و پلاسمين منجر به فيبرينوليز مي شود. به روش داخل وريدي تجويز مي شود. با سرعت 250-450ml/min از پلاسما پاک مي شود بيشتر در کبد و کليه متابوليزه مي شود نيمه عمر پلاسمايي دارو، 13 تا 15 دقيقه است و نيمه عمر نهايي آن در بيماران MI حدود 6/1 ساعت است

تداخلات مهم رتپلاز

ممکن است هپارين داروهاي ضد انعقاد خوراکي، داروهاي مهار کننده عملکرد پلاکت ( نظير آبسيکسيماب، آسپرين و دي پيريدامول ) داروهاي آنتاگونيست ويتامين K، خطر خونريزي را افزايش مي دهند در مورد مصرف هم زمان آن ها احتياط کنيد.

موارد منع مصرف رتپلاز

خونريزي فعال داخلي، استعداد به خونريزي، سابقه CVA، جراحي يا تروماي اخير داخل جمجمعه اي يا داخل نخاعي ، هيپرتانسيون شديد کنترل نشده ، نوپلاسم داخل جمجمه اي ، مالفورماسيون شرياني – وريدي يا آنوريسم در اين موارد تجويز با احتياط صورت گيرد: بيماران باردار، بيماران 75 ساله و مسنتر ، بيماران داراي سابقه جراحي بزرگ (طي 10 روز اخير ) ، زايمان مامايي ، بيوپسي از اعضاي بدن ، تروما ، سابقه سوراخ کردن عروق غير قابل فشرده شدن ، بيماري عروق مغز ، خونريزي اخير گوارشي يا ادراري – تناسلي ، هيپرتانسيون ( فشار خون سيستوليک 180mmHg <يا فشار خون دياستوليک 110mmHg<) ، احتمال ترومبوز سمت چپ قلب ، اندوکارديت باکتريال تحت حاد ، پرکارديت حاد ، نقايص هموستاتيک،رتينوپاتي خونريزيدهنده ديابتي ، ترومبوفلبيت سپتيک و ساير وضعيت هايي که کنترل خونريزي مشکل باشد

شرایط نگهداری رتپلاز

در دماي 2-30 درجه سانتي گراد نگهداري شود. محلول بايد تا 4 ساعت پس از آماده سازي مصرف شود. دارو دور از نور نگهداري شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها