اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

رتپلاز

Reteplase

افارکتوس حاد میوکارد

اشکال دارویی رتپلاز

Inj : 10.8 Units (18.8 mg ) / vial

مصرف در دوران حاملگی رتپلاز

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی رتپلاز

هیچ مطالعه ای بر روی زنان باردار انجام نشده ، مصرف در دوران بارداری با احتیاط انجام شود. مشخص نیست که آیا این دارو در شیر مادر ظاهر می شود یا خیر . مصرف دارو در شیردهی با احتیاط صورت گیرد.

مکانیزم اثر رتپلاز

رتپلاز یک داروی ترومبولیتیک است. رتپلاز، شکستن پلاسمینوژن و تبدیل آن به پلاسمین را کاتالیز می کند و پلاسمین منجر به فیبرینولیز می شود. به روش داخل وریدی تجویز می شود. با سرعت 250-450ml/min از پلاسما پاک می شود بیشتر در کبد و کلیه متابولیزه می شود نیمه عمر پلاسمایی دارو، 13 تا 15 دقیقه است و نیمه عمر نهایی آن در بیماران MI حدود 6/1 ساعت است

تداخلات مهم رتپلاز

ممکن است هپارین داروهای ضد انعقاد خوراکی، داروهای مهار کننده عملکرد پلاکت ( نظیر آبسیکسیماب، آسپرین و دی پیریدامول ) داروهای آنتاگونیست ویتامین K، خطر خونریزی را افزایش می دهند در مورد مصرف هم زمان آن ها احتیاط کنید.

موارد منع مصرف رتپلاز

خونریزی فعال داخلی، استعداد به خونریزی، سابقه CVA، جراحی یا ترومای اخیر داخل جمجمعه ای یا داخل نخاعی ، هیپرتانسیون شدید کنترل نشده ، نوپلاسم داخل جمجمه ای ، مالفورماسیون شریانی – وریدی یا آنوریسم در این موارد تجویز با احتیاط صورت گیرد: بیماران باردار، بیماران 75 ساله و مسنتر ، بیماران دارای سابقه جراحی بزرگ (طی 10 روز اخیر ) ، زایمان مامایی ، بیوپسی از اعضای بدن ، تروما ، سابقه سوراخ کردن عروق غیر قابل فشرده شدن ، بیماری عروق مغز ، خونریزی اخیر گوارشی یا ادراری – تناسلی ، هیپرتانسیون ( فشار خون سیستولیک 180mmHg <یا فشار خون دیاستولیک 110mmHg<) ، احتمال ترومبوز سمت چپ قلب ، اندوکاردیت باکتریال تحت حاد ، پرکاردیت حاد ، نقایص هموستاتیک،رتینوپاتی خونریزیدهنده دیابتی ، ترومبوفلبیت سپتیک و سایر وضعیت هایی که کنترل خونریزی مشکل باشد

شرایط نگهداری رتپلاز

در دماي 2-30 درجه سانتي گراد نگهداري شود. محلول بايد تا 4 ساعت پس از آماده سازي مصرف شود. دارو دور از نور نگهداري شود.