اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

ایمونوگلوبولین وریدی

(IVIG) Immune Globulin Intravenus

درمان نقص ایمنی اولیه درمان پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک لوسمی لنفوسیتیک مزمن سندرم کاوازاکی پیوند مغز استخوان درمان عفونت درمان عفونت های سیستمیک شدید درمان پلی نوروپاتی التهابی دمیلینیزاسیون مزمن درمان سندرم گلین باره درمان سندرم هیپرایمونوگلوبولینمیE درمان سندرم نامبرت – ایتون درمان خط دوم مولتیپل اسکلروز راجعه درمان عفونت مزمن پاروویروس B19

اشکال دارویی ایمونوگلوبولین وریدی

(Inj : 120 mg/ml (50 ml)(5% (Inj : 50mg/ml(10,50,100,200ml)(5%

مصرف در دوران حاملگی ایمونوگلوبولین وریدی

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی ایمونوگلوبولین وریدی

با احتیاط و تنها در صورت لزوم مصرف گردد

مکانیزم اثر ایمونوگلوبولین وریدی

حاوی ایمونوگلوبین کنستانتره عمدتا از نوع IgG است

نکات پزشکی ایمونوگلوبولین وریدی

موارد نادری از سندرم مننژیت با عوامل زیر ممکن است رخ دهد : سردرد شدید، سفتی گردن، خواب آلودگی ،ترس از نور، حرکات دردناک چشم ،تهوع و استفراغ. فقط به صورت وریدی تزریق شود.

شرایط نگهداری ایمونوگلوبولین وریدی

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری شود.