کولیستین

Colistin

درمان عفونت های شدید گرم منفی به ویژه ناشی از پسودوموناآئروژینوزا و عفونت های گوارشی

اشکال دارویی کولیستین

Susp : 250000 Iu/5 ml

مصرف در دوران حاملگی کولیستین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم کولیستین

مصرف همزمان کولیستین با داروهایی که دارای عوارض سمی بر روی گوش و کلیه هستند مانند آمینو گلی کوزیدها، آمفوتریسین بی، کاپرئومایسین، پلی میکسین بی و ونکومایسین موجب تشدید این عوارض می شود