بودزوناید /فورموترول فومارات

Budesonide/Formoterol Fumarate

درمان آسم مزمن، درمان COPD

اشکال دارویی بودزوناید /فورموترول فومارات

Inhaler :80 , 160 , 320 , mcg

مصرف در دوران حاملگی بودزوناید /فورموترول فومارات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

اشکال دارویی بودزوناید /فورموترول فومارات

پودر استنشاقی اوکسیس توربوهالر 9میکروگرم/دوز

پودر استنشاقی اوکسیس توربوهالر 4.5 میکروگرم/دوز

کپسول استنشاقی فورمترول بلوایر 12میکروگرم

محلول استنشاقی آتیموس 12میکروگرم/دوز 100دوز

کپسول استنشاقی فورادیل 12 میکروگرم

OXIS TURBUHALER Inhaler/Powder 9 mcg/dose

OXIS TURBUHALER Inhaler/Powder 4.5 mcg/dose

FORMOTEROL BLUAIR Inhaler/Capsule 12 mcg

ATIMOS Inhaler/Solution 12mcg/dose,100doses

FORADIL Inhaler/Capsule 12 mcg