ستوکسیماب

Cetuximab

سرطان کلورکتال سرطان سر و گردن

اشکال دارویی ستوکسیماب

Inj : 2 mg/ml , 5 mg / ml

مصرف در دوران حاملگی ستوکسیماب

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم ستوکسیماب

موردی ذکر نشده

موارد منع مصرف ستوکسیماب

موردی ذکر نشده

نکات پزشکی ستوکسیماب

در دو هفته اول درمان بیمار بایداز نظرواکنش های پوستی و اثرات التهابی و عفونت مورد بررسی باشد .محلول داروباید بی رنگ و شفاف باشد و از تکان دادن محلول خود داری شود .

شرایط نگهداری ستوکسیماب

2تا 8 درجه سانتی گراد