یورسودزوکسی کولیک اسید

Ursodeoxycholic Acid

حل کردن سنگ های صفراوی رادیولوسنت پیشگیری از تشکیل سنگ های صفراوی در افراد چاقی که وزن خود را به سرعت کاهش می دهند

شرکت های تامین کننده یورسودزوکسی کولیک اسید

اشکال دارویی یورسودزوکسی کولیک اسید

Tab / cap : 250 mg

مصرف در دوران حاملگی یورسودزوکسی کولیک اسید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی یورسودزوکسی کولیک اسید

از نظر مصرف در حاملگی در گروه B است. مطالعات کافی و کنترل شده در این مورد انجام نشده است، اما مصرف اتفاقی UDCA در 4 زن حامله در سه ماه اول مشکلی برای جنین ایجاد نکرده است. بهتر است در حاملگی مصرف نکنید. ترشح دارو در شیر مشخص نیست، در مادران شیرده با احتیاط تجویز کنید

مکانیزم اثر یورسودزوکسی کولیک اسید

مکانیسم اثر: UDCA پس از مصرف خوراکی در صفرا تجمع می یابد و سبب کاهش اشباع کلسترول در صفرا می شود. این عمل از طریق مهار سنتز و ترشح کبدی کلسترول و نیز مهار جذب روده کلسترول صورت می گیرد. کاهش درصد اشباع کلسترول موجب می شود تا به تدریج کلسترول موجود در سنگ صفراوی حل شود و سنگ از بین برود. علاوه بر این UDCA جریان صفرا نیز افزایش می دهد و به نظر می رسد در افراد مبتلا به بیماری کلستاتیک مزمن کبدی، UDCA از خاصیت دترژانت اسیدهای صفراوی می کاهد و بدین ترتیب سمیت کبدی آن ها را کاهش می دهد. همچنین در بیماری های مزمن کبدی که در آن ها غلظت اسیدهای صفراوی افزایش می یابد، مصرف UDCA سبب حفاظت سلول کبدی در مقابل اثر توکسیک اسیدهای صفراوی می شود. حدود 90% دارو از طریق روده باریک جذب می شود. میزان اتصال پروتئینی دارو بالاست. UDCA در کبد متابولیزه می شود و به کنژوگه های گلیسین و تورین تبدیل می شود. سپس در چرخه انتروهپاتیک وارد می شود 3-1 ساعت پس از مصرف حداکثر غلظت پلاسمایی دارو حاصل می شود. دارو بیشتر ازراه مدفوع و به میزان کمی از طریق ادرار دفع می شود کلستیپول نیز جذب گوارشی را کاهش می دهد

تداخلات مهم یورسودزوکسی کولیک اسید

تداخلات مهم:این دارو را نباید با داروهایی نظیر هورمون های استروژنی (OCP) و کلوفیبرات و پروژستین ها که کلسترول صفرا افزایش می دهند استفاده کرد. باید از تجویز هم زمان با داروهایی که به اسید های صفراوی متصل می شوند شامل آنتی اسید ها، شارکولکلستیرامین اجتناب کرد.

موارد منع مصرف یورسودزوکسی کولیک اسید

اورسودیول سنگ های کلسترولی کلسیفیه، سنگ های حاجب یا سنگ های پیگمانی و صفراوی رادیولوسنت را حل نمی کند، بنابراین مصرف آن در این موارد اندیکاسیون ندارد. در صورت وجود دلایل قطعی برای انجام کوله سیستکتومی نظیر کلیه سیستیت حاد غیر قابل بهبود، کانژیت، انسداد صفراوی، پانکراتیت ناشی از سنگ صفرا یا فیستول صفراوی، گوارشی مصرف این دارو ممنوع است. حساسیت به اسید های صفراوی وبیماری مزمن کبدی نیز از موارد مصرف هستند. مفید و بی خطر بودن در کودکان ثابت نشده است

شرایط نگهداری یورسودزوکسی کولیک اسید

در دمای کمتر از 40 درجه سانتی گراد، ترجیحا دمای 30-15 درجه سانتی گراد در ظروف تیره و در بسته نگهداری کنید

اشکال دارویی یورسودزوکسی کولیک اسید

کپسول اورسودزوکسی کولیک اسید دی.پی 250 میلی گرم

کپسول اورسوکولاسید 250 میلی گرم

قرص اورسودکس 250 میلی گرم

قرص اورسودزوکسی کولیک اسید-عبیدی 250 میلی گرم

قرص اورسودزوکسی کولیک اسید-عبیدی 300 میلی گرم

کپسول اورسودزوکسی کولیک اسید مدیفارم 300 میلی گرم

کپسول اورسودزوکسی کولیک اسید مدیفارم 250 میلی گرم

URSODEOXYCHOLIC ACID D.P 250MG CAP

URSOCOLACID 250MG CAP

URSODEX 250MG CAP

URSODEOXYCHOLIC ACID-ABIDI 250MG TAB

URSODEOXYCHOLIC ACID-ABIDI 300MG TAB

URSODEOXYCHOLIC ACID MEDIPHARM 300MG CAP

URSODEOXYCHOLIC ACID MEDIPHARM 250MG CAP