تامسولوسین هیدروکلرید

Tamsulosin HCL

درمان هیپرتروفی خوش خیم پروستات

اشکال دارویی تامسولوسین هیدروکلرید

Cap : 0.4 mg

مصرف در دوران حاملگی تامسولوسین هیدروکلرید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی تامسولوسین هیدروکلرید

این دارو کاربردی ندارد

مکانیزم اثر تامسولوسین هیدروکلرید

تامسولوسین با بلوک کردن انتخابی رسپتورهای آلفا -1 در پروستات باعث شل شدن عضلات صاف گردن مثانه و پروستات شده و بدین ترتیب جریان ادرار را تسهیل کرده و باعث کاهش علایم سندرم BPHمی شود . مکانیسم اثر این دارو مشابه پرازوسین است اما گفته می شود که تامسولوسین نسبت به به پرازوسین به طور انتخابی به رسپتور آلفا یک کلاس Aآدرنورسپتور هامتصل می شود که حدود 70درصد آدرنوسپتورهای آلفا یک را در پروستات شامل می شود . این دارو پس از مصرف خوراکی به راحتی از لوله گوارش جذب شده و فراهم زیستی شامل می شوند . سرعت و وسعت جذب دارو با غذا کاهش می یابد به دنبال مصرف خوراکی فرآورده Immediate-Releaseدارو ، پیک غلظت پلاسمایی بعد از حدود یک ساعت ایجاد می شود . این دارو حدود 99 درصد به پروتئین های پلاسما باند شده و در کبد به آرامی به وسیله آنزیم های CYP3A4و CYP2D6متابولیزه شده و بیشتر به صورت متابولیت و کمتر به صورت تغییر نیافته در ادرار دفع می شود . نیمه عمر پلاسمایی دارو حدود 4 تا 5/5 ساعت گزارش شده است برخی از شاخص های فارماکوکینتیکی دارو که در بالا ذکر شده در صورتیک ه دارو به فرم Modified-Releaseمصرف شود . نسبت به فرم معمول دارو بهبود خواهد یافت . به عنوان مثال پیک غلظت پلاسمایی پس از 6 ساعت ایجاد شده و نیمه عمر دارو در خون 10 تا 13 ساعت خواهد شد.

تداخلات مهم تامسولوسین هیدروکلرید

آلفابلاکرهای دیگرمی توانند با عملکرد تامسولوسین تداخل داشته باشند ، لذا از مصرف هم زمان آن ها با هم بایدخودداری شود . سایمتیدین کلیرانس تامسولوسین را احتمالا کاهش می دهد ، از اینرو از مصرف هم زمان آن ها باید خودداری شود

موارد منع مصرف تامسولوسین هیدروکلرید

مصرف در بیماران حساس به دارو یا هریک از اجزای تشکیل دهنده آن ممنوع است

شرایط نگهداری تامسولوسین هیدروکلرید

در دمای 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

اشکال دارویی تامسولوسین هیدروکلرید

کپسول آهسته رهش اومنیک 0.4 میلی گرم

کپسول آهسته رهش تامسولوزین هگزال 0.4 میلی گرم

کپسول آهسته رهش تامسولوزین میلان 0.4 میلی گرم

کپسول تامسولوسین-آریا 0.4 میلی گرم

کپسول تامسولوسین اسوه 0.4 میلی گرم

کپسول ماکسولوسین 0.4 میلی گرم

کپسول پروترال 0.4 میلی گرم

کپسول تامسولوسین رازک 0.4 میلی گرم

کپسول پلت آهسته رهش تامسولوسین فارابی 0/4 میلی گرم

کپسول مدالوسین 0.4 میلی گرم

کپسول پروستام 0.4 میلی گرم

کپسول تامسولوسین آی پی پی 0.4 میلی گرم

OMNIC Capsule 0.4 mg,Extended Release

TAMSULOSIN HEXAL Capsule 0.4 mg,Extended Release

TAMSULOSIN MYLAN Capsule 0.4 mg,Extended Release

TAMSULOSIN-ARYA 0.4MG CAP

TAMSULOSIN OSVEH 0.4MG CAP

MAXULOSIN® 0.4MG CAP

PROTRAL 0.4MG CAP

TAMSULOSIN RAZAK 0.4MG CAP

Tamsulosin FARABI 0.4 mg ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS

MODALUSIN 0.4MG CAP

PROSTAM 0.4MG CAP

TAMSULOSIN IPP 0.4MG CAP