کارنیتین

Carnitine

کمبود اولیه و ثانویه کارنیتین

اشکال دارویی کارنیتین

Tab : 250 mg Oral Sol.or Syrup : 1g/10ml

مصرف در دوران حاملگی کارنیتین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم کارنیتین

تداخل مهم شناخته نشده

موارد منع مصرف کارنیتین

فاقد منع مصرف شناخته شده

اشکال دارویی کارنیتین

آمپول مدیسه 200 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر

قرص ال-کارنیتین اوه سینا 250 میلی گرم

محلول خوراکی ال-کارنیت 1گرم/10 میلی لیتر 120 میلی لیتر

قرص کارنیتین پورسینا 250 میلی گرم

قرص ال-کارنیتین تولیددارو 250 میلی گرم

شربت کارنیتین شهردارو 1گرم/10 میلی لیتر 60 میلی لیتر

قرص ال-کارنیتین شهردارو 250 میلی گرم

قرص ال-کارنی تین مینو 250 میلی گرم

شربت ال نیتین 500 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر

MEDICE Injection 200 mg/ml,5 ml

L-CARNITINE AVICENNA 250MG TAB

L-CARNITE 1G/10ML 120ML ORAL SOL

CARNITINE PURSINA 250MG TAB

L-CARNITINE TOLIDDAROU 250MG TAB

CARNITINE SHAHRDAROU 1G/10ML 60ML SYRUP

L-CARNITINE SHAHRDAROU 250MG TAB

L-CARNITINE MINOO 250MG TAB

ELNITINE 500MG/5ML 120ML SYRUP