لاموتری ژین

Lamotrigine

صرع فوکال همراه یا بدون صرع ژنرالیزه ثانویه به آن و صرع ژنرالیزه

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی لاموتری ژین

Scored Tab : 25 , 50 ,100 mg Oral sol : 10 mg/ml

مصرف در دوران حاملگی لاموتری ژین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی لاموتری ژین

در طی حاملگی فقط در صورتی استفاده کنید که فواید آن بر خطرات احتمالی آن برای جنین برتری داشته باشد. لاموتری ژین وارد شیر می شود و از آنجا که اثار آن بر روی نوزادانی که به این طریق در معرض لاموتری ژین قرار می گیرند مشخص نیست، شیردهی هنگام مصرف لاموتری ژین توصیه نمی شود

مکانیزم اثر لاموتری ژین

جذب: گوارش دفع: ادرار با اثر بر کانال های سدیم سبب مهار آزادسازی نوروترانسمیترهای تحریکی گلوتامات و آسپارتات می شود نیمه عمر: 24 ساعت

تداخلات مهم لاموتری ژین

کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی تویین و پریمیدون می توانند سبب کاهش سطح پایدار لاموتریژین شوند. کوتریموکسازول و مهار کننده های فولات (متوترکسات) در مصرف هم زمان با لاموتریژین از تاثیر بیشتری بر خوردار خواهند بود.

موارد منع مصرف لاموتری ژین

در صورت وجود حساسیت مفرط به دارو یا اجزای آن نباید تجویز کرد. در بیماران دچار نقص کبدی منع مصرف دارد. از لاموتری ژین به عنوان اولین دارو یا به تنهایی برای درمان ضد صرع استفاده نکنید.

شرایط نگهداری لاموتری ژین

شرایط نگهداری: در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها