سیپروترون کامپاند

Cyproterone Compound

کنترل آکنه و هیرسوتیسم بزرگسالان

اشکال دارویی سیپروترون کامپاند

Tab: Cyproterone Acetate 2mg + Ethynilestradiol 35 mcg

مصرف در دوران حاملگی سیپروترون کامپاند

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی سیپروترون کامپاند

مصرف دارو را از روز 5 چرخه قائدگی آغاز کنید. از آنجایی که با مصرف این دارو کم خونی ایجاد می شود طی دوره درمان CBC را انجام دهید.

تداخلات مهم سیپروترون کامپاند

الکل از تاثیر سیپروترون می کاهد

شرایط نگهداری سیپروترون کامپاند

در دمای اتاق نگه داری شود.

اشکال دارویی سیپروترون کامپاند

قرص دیان-35

قرص سیپروترون کامپاند ابوریحان

قرص اتیسترون

DIANE-35 Tablet 2 mg/0.035 mg

CYPROTERONE COMPOUND ABURAYHAN TAB

ETISTERONE TAB