تیلاکتاز

Tilactase

اشکال دارویی تیلاکتاز

Tab : 3000 fCC U

مصرف در دوران حاملگی تیلاکتاز

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر تیلاکتاز

دارو آنزیم هیدرولیکی است که از مشتقات آسپرژیلوس اوریزا است. دارو باید در ظروف مقاوم نسبت به نفوذ هوا و در درجه حرارت اتاق نگهداری شود. تیلاکتاز ، لاکتوز را به گلوکز و گالاکتوز هیدرولیز می کنند .دارو به شیر و لبنیات افزوده میشود با اینکه باید از طریق خوراکی همراه با یک فراورده لبنی مصرف شود تا از ایجاد سندرم های عدم تحمل نسبت به لاکتوز در بیمارانی که نقص آنزیم اندوژن دارند پیشگیری شود . کاهش دوز در نارسایی کلیه مدنظر باشد