کتوکونازول

Ketoconazole

انواع عفونت هاي قارچي مثل کانديديا، برفک دهان، بلاستومايکوز، هيستوپلاسموز قارچ ناخن، پيتربازيس ورسيکالر، تينه آي پا، تنه و کشاله ران، تينه آي سر، درمان عفونت هاي قارچي CNS، درمان سندرم کوشينگ

اشکال دارویی کتوکونازول

Scored Tab : 200 mg

مصرف در دوران حاملگی کتوکونازول

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی کتوکونازول

از مصرف کتوکونازول به زنان باردار خودداري شود. کتوکونازول مي تواند در شير ماد ترشح شود. از اين رو، بهتر است در دوران شير دهي از مصرف آن خودداري شود و يا از روش ديگري براي تغذيه شيرخوار استفاده شود.

مکانیزم اثر کتوکونازول

جذب: گوارشي دفع: مدفوع و ادرار مکانيسم اثر: با ايجاد اختلال در سنتز ارگسترول باعث افزايش نفوذ پذيري ديواره سلولي قارچ و تراوش محتويات سلولي آن مي شود

تداخلات مهم کتوکونازول

داروهايي نظير آنتي اسيد، سايمتيدين، رانيتيدين و آنتي موسکارينيک ها موجب خواهد شد تا سطح خوني کتوکونازول کاهش يابد و از استفاده هم زمان اين داروها بايد اجتناب کرد. مصرف سوکرافيت نيز به همراه کتوکونازول موجب کاهش غلظت خوني کتوکونازول خواهد شد. مصرف هم زمان کتوکونازول و ريفامپين موجب مي شود تا سطح خوني کتوکونازول کاهش پيدا کند. کتوکونازول مي تواند موجب تقويت اثر ضد انعقادي داروهاي کوماريني شود. در صورتي که از کتوکونازول و سيکلوسپورين در يک زمان استفاده شود، امکان دارد سطح خوني سيکلوسپورين افزايش يافته و هم چنين غلظت پلاسمايي کراتينين نيز زياد تر شود. مصرف هم زمان کتوکونازول و فني توئين مي توان بر روي متابوليسم يکي از اين دو دارو يا بر روي هر دوي آن ها تاثير بگذارد. ممکن است مصرف تئوفيلين و کتوکونازول در يک بيمار موجب شود تا غلظت پلاسمايي تئوفيلين کاهش پيدا کند. اگر کتوکونازول و متيل پردنيزولون در يک زمان مورد استفاده قرار گيرند کتوکونازول ممکن است موجب افزايش غلظت پلاسمايي اين داروهاي کورتيکواستروئيدي شود. کتوکونازول مي تواند موجب تقويت اثر مهار کننده کوتيکواستروئيد ها بر روي غده فوق کليوي بيمار شود. احتمال دارد که مصرف کتوکونازول به همراه داروهاي خوراکي پايين آورنده قنده خون از گرول سولفونيل اوره، باعث تشديد اثر اين دارو شده و بيمار دچار افت شديد قند خون شود. اگر کتوکونازول بعد از مصرف الکل مورد استفاده قرار گيرد ممکن است بيمار دچار واکنش شبه دي سولفيرام شود. احتمال دارد که علاوه بر کتوکونازول از داروهاي خوراکي پيشگيري کننده از بارداري نيز استفاده مي شود، به علت آثار ناشي از کتوکونازول اثر بخشي ضد حاملگي داروهاي فوق در وي کاهش يابد.

موارد منع مصرف کتوکونازول

در صورت وجود حساسيت به کتوکونازول يا هر يک از قسمت هاي اين فرآورده دارويي، مصرف اين دارو ممنوع است. در الکسيم مزمن و مننژيت قارچي منع مصرف دارد. بي خطربودن مصرف اين دارو در زمان حاملگي، شير دهي و در کودکان زير 2 سال ثبت نشده است.

شرایط نگهداری کتوکونازول

نگهداري اين دارو بايد به شکل در بسته و در درجه حرارت 15 تا 30 درجه سانتي گراد باشد.

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها